Program Prostředí pro život: vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, vyhlášené dne 28. 4. 2021.

  • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 183 návrhů projektů, 182 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Podpořeno je celkem 28 návrhů projektů, což znamená 15,3% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže). Úspěšnost oproti předchozím veřejným soutěžím je vyšší vhledem k navýšené alokaci o téměř 50 mil. Kč a k tematickému zúžení prioritních výzkumných cílů.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastnících u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 

2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v     listinné podobě nebo datovou schránkou

3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže budou odeslány v první půlce ledna.

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, je třeba mít  před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 o stížnostech ve veřejné soutěži.

Zveřejněno dne 21. 12. 2021