Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 6. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život, vyhlášené dne 30. června 2022.

Výsledky šesté veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 298 návrhů projektů, 290 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 47 návrhů projektů (23 v podprogramu 1 a 24 v podprogramu 2), což znamená 15,8% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

  • Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.
  • Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  1. U podprogramu 2 předložit čestné prohlášení od každého uchazeče na formuláři Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů. Doložením čestného prohlášení deklarujete, že realizací projektu nevznikne u příjemců střet zájmů. Jedná se o podmínku pro poskytnutí podpory na řešení projektu financovaného z Národního plánu obnovy.
  2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se budou odesílat v první polovině dubna.

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, je třeba mít před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”. Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži.Aktualizováno dne 13. 7. 2023