Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 7. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) vyhlašuje výsledky sedmé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život, vyhlášené dne 12. července 2023.

Výsledky sedmé veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Uchazeči podali do veřejné soutěže 308 návrhů projektů, z nichž postoupilo 300 návrhů projektů do hodnocení. Následně TA ČR 99 z nich podpořila (45 v podprogramu 1 a 54 v podprogramu 2), což znamená 32% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Hodnotící posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

  • Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  • U podprogramu 2 předložit čestné prohlášení od každého uchazeče na formuláři Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů. Doložením čestného prohlášení deklarujete, že realizací projektu nevznikne u příjemců střet zájmů. Jedná se o podmínku pro poskytnutí podpory na řešení projektu financovaného z Národního plánu obnovy.
  • Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  • Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se budou odesílat v první polovině dubna.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je potřeba mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na Helpdesk do kategorie „Podpisy smluv“ nebo „Realizace projektů„.

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se dle správního řádu nemůžete odvolat. V případě, že máte podezření na pochybení při postupu poskytovatele v hodnocení, může hlavní uchazeč podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. Podání výše uvedené stížnosti nestaví lhůty stanovené v části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V případě nesouhlasu se závěry některého z hodnoticích stupňů můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).

Zveřejněno dne 28. 3. 2024