Program SIGMA: Informace k zaměření připravované 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura ČR zveřejňuje tematické zaměření 7. veřejné soutěže na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkum (dále jen “Program SIGMA – DC2”). 

Pro danou veřejnou soutěž byla stanovena 4 výzkumná témata. Uchazeči při podání návrhu projektu v ISTA povinně zvolí jedno téma, se kterým je jejich návrh projektu v souladu.

Jedná se o následující témata:

  • Telemedicína

Telemedicína hraje vzrůstající roli v moderním efektivním zdravotnictví. Telemedicína je ve své podstatě přenos zdravotnických dat na dálku různými prostředky ať hlasovými, textovými nebo datovými. Tento obor zahrnuje čtyři základní typy aktivit: interakce pacient – lékař, vzdálené sledování zdravotních dat pacienta, přenos dat jako například snímků mezi zdravotnickými zařízeními a konzultacemi mezi odborníky nad jednotlivými případy. Z popisu je zřejmé, že se jedná o využití jak medicínské odbornosti, tak odbornosti v oblasti informačních technologií. V České republice existuje celá řada těchto aplikací, ale prostor pro další výzkum a vývoj je velmi široký jak v národním, tak globálním měřítku. Výzva v této oblasti je otevřená interdisciplinárním projektům v uvedených aplikacích.  

  • AI a udržitelná mobilita

Projekty by měly být zaměřeny mimo jiné na masivní sběr dopravních dat, jejich analýzu, kategorizaci a srozumitelný výklad s využitím metod umělé inteligence. Dopravní procesy by měly být optimalizovány například pomocí pokročilých analýz historických dat nebo vzorců poptávky, což umožní přesnější dopravní předpovědi, efektivnější plánování tras v rámci veřejně přístupných aplikací využívajících otevřená data a obecně lepší řízení logistických řetězců. Výhodou bude využití satelitních systémů jakožto velmi efektivního nástroje pro sběr dat a komunikaci s širokými možnostmi uplatnění. Projekty by měly být dále zaměřeny na rozvoj mobilitních služeb, založených na sdílení či spoluužívání dopravních prostředků, dále na vývoj v oblasti pokročile automatizovaných vozidel pro osobní i hromadnou dopravu s vyšší aktivní bezpečností či chytrá logistická řešení uskutečňovaná za pomoci dronů.

  • Výrobní technologie a materiály

Moderní výrobní technologie, využívající nástrojů umělé inteligence, strojového učení, robotizace, digitalizace, modelování a simulací, mají potenciál zvyšovat jak kvalitu výsledných produktů, tak i efektivitu a produktivitu průmyslové výroby a současně snižovat spotřebu energií a surovin a další související negativní dopady na životní prostředí. Snižování energetické a materiálové náročnosti výroby lze dosáhnout i využitím moderních typů materiálů, zohledňujících principy cirkulární ekonomiky. Výzva je zaměřena na podporu projektů vývoje moderních postupů výroby a využití moderních materiálů ve všech oblastech průmyslu, přispívající k zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky prostřednictvím výše uvedených nástrojů.

  • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku

Návrhy projektů a jejich výstupy, podpořené v této veřejné soutěži, by měly stimulovat rozvoj komunitní energetiky jakožto nástroje decentralizace energetiky a podpořit zavedení energetického společenství pro sdílení energií aktivních zákazníků. Praktické modely a technologie pro zvýšení regionalizace jsou především v poskytování flexibility, což vyžaduje nové přístupy k inteligentní digitalizaci, zejména využití flexibilních energetických zařízení a také otevřené technologie, základní softwarové nástroje a další technické produkty.

Jedná se zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblastech:

  • technologií umožňujících efektivní konverzi energie obnovitelných zdrojů a alternativních paliv, jejich distribuci a ukládání, se zacílením na energetickou soběstačnost energetického společenství v lokálním měřítku,
  • metod a technologií pro digitalizaci managementu toku energií, umožňujících efektivní správu energií od úrovně daného energetického společenství až po úroveň datového centra,
  • optimalizace a budování nových ekosystémů energetického přechodu v rámci kybernetické bezpečnosti.

Zveřejněno dne 5. 1. 2024