Program SIGMA: Upřesňující informace ke složení řešitelského týmu a definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice ve 2. veřejné soutěži, dílčí cíl 2

Vzhledem ke specifické podmínce zapojení začínajícího výzkumníka/výzkumnice v klíčových osobách řešitelského týmu a k častým dotazům na toto téma doplňuje Technologická agentura ČR informace pro uchazeče o této podmínce.

V návrhu projektu musí být do řešení zapojen v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace. Řešitelský tým se skládá z klíčových osob, což jsou začínající výzkumníci/výzkumnice (dle vymezené definice v kap. 3.2 zadávací dokumentaci), mentor a ostatní osoby podílející se na řešení projektu. 

V klíčových osobách řešitelského týmu za všechny uchazeče musí být minimálně 3 takové osoby, které splňují definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. V případě že bude těchto osob více (není stanoven maximální počet), tak všechny tyto osoby musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Definice začínajícího výzkumníka/výzkumnice musí být splněna do termínu konce soutěžní lhůty, tedy k 5. 4. 2023. Je tedy možné, aby v průběhu řešení byly tyto věkové hranice překročeny.

V informačním systému ISTA si každý uchazeč zvolí roli své klíčové osoby – Řešitel/Další řešitel/Člen řešitelského týmu/Mentor a její status – osoba do 35 let; student bakalářského, magisterského, doktorandského studia nad 35 let; absolvent do 5 let od ukončení studia; mentor. Zapojení mentora je dobrovolné, tedy nemusí být tato role v návrhu projektu uplatněna a nezapočítává se do minimálního počtu klíčových osob.

Z výše uvedených podmínek plyne, že řešitelský tým v roli řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu vyjma mentora musí být složen vždy ze začínajících výzkumníků/výzkumnic dle definice. Zároveň upozorňujeme, že každý uchazeč musí mít alespoň jednu osobu v řešitelském týmu mezi klíčovými osobami (tj. řešitel u hlavního uchazeče a další řešitel u dalšího účastníka). 

Ostatní osoby podílející se na řešení projektu nejsou klíčové pro řešení projektu a nepodílejí se na výzkumné činnosti. Na tyto osoby se nevztahuje definice začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Může se jednat například o administrativní nebo technickou podporu řešení projektu.

Pro všechny osoby v řešitelském týmu platí pravidlo, že nemusí být v době podávání návrhu projektu u uchazeče zaměstnány. Zaměstnanecký poměr (pracovněprávní vztah) však musí vzniknout v případě obdržení podpory, a to buď formou dohody o provedení práce/činnosti nebo hlavním pracovním poměrem (DPP, DPČ, HPP).

Jak ukazuje zobrazená ilustrace, v každém návrhu projektu musí být alespoň 3 začínající výzkumníci/výzkumnice a za každého uchazeče je řešitelském týmu zastoupena alespoň jedna klíčová osoba. V případě 2 uchazečů je možné splnit podmínku minimálně 3 začínajících výzkumníků/výzkumnic tak, že v řešitelském týmu hlavního uchazeče budou alespoň 2 řešitelé splňující definici a v řešitelském týmu dalšího uchazeče bude alespoň 1 takový řešitel/ka či naopak. V případě 3 uchazečů budou základní podmínky splněny tak, že každý uchazeč bude mít alespoň jednu klíčovou osobu v řešitelském týmu a ta musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice apod. Podmínka však NEBUDE naplněna, pokud 3 začínající výzkumníci/výzkumnice budou figurovat pouze u jednoho uchazeče a druhý povinný uchazeč nebude mít v řešitelském týmu žádnou klíčovou osobu splňující definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice.

V případě pochybností či potřeby vysvětlení podmínek je možné se podívat do často kladených dotazů či do Otázek & odpovědí z online semináře, dále je možné podávat dotazy na HELPDESK nebo se obrátit na kolegy na našich regionálních kontaktních místech.

Zveřejněno dne 1. 3. 2023.