Program SIGMA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže - DC3

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”).

TA ČR zveřejnila vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb.

Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. října 2022 v 9:00 a končí dnem 14. prosince 2022 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

TA ČR informuje uchazeče, že během soutěžní lhůty dojde k plánované odstávce ISTA v termínu 11. 11. – 13. 11. 2022. TA ČR toto zohlednila při stanovení soutěžní lhůty, která bude trvat 48 dní. Data zadaná do ISTA před plánovanou odstávkou zůstanou v ISTA uložena. Šablona přihlášky a nápovědy je k dispozici ke stažení ZDE.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019 a 2020); 
  • splňují definici podniku v obtížích
  • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 12. 2022;
  • nesplní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ
TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Zaměření veřejné soutěže programu SIGMA (DC3)
Příloha č. 2 – Aplikační garant
Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Příloha č. 4 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory (aktualizace k 2. 11. 2022)
Rozhodnutí o poskytnutí podpory (aktualizace k 2. 11. 2022)
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Tematické preference vybraných aplikačních garantů
Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Doplňující dokumentace

Program SIGMA
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)
Pravidla pro publicitu

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele

Zveřejněno 26. 10. 2022