Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže - dílčí cíl 3

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”) vyhlášené dne 26. října 2022.

Uchazeči podali do veřejné soutěže 379 návrhů projektů, z nichž postoupilo 358 návrhů projektů do hodnocení. Následně TA ČR 69 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 18,2 %. Předsednictvo TA ČR rozhodlo dne 7. 12. 2023 o dodatečném podpoření jednoho návrhu projektu. Financované jsou všechny návrhy projektů doporučené k podpoře.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Pro lepší orientaci zde naleznete video návod.

Jak podepsat smlouvu o poskytnutí podpory naleznete zde. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, pokládejte v rámci aplikace Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je potřeba, abyste měli uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami. Tuto smlouvu však TA ČR nedokládáte. V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se na nás obraťte na  pomocí aplikace Helpdesk “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”.

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se dle správního řádu nemůžete odvolat. V případě zjištění pochybení při postupu poskytovatele v hodnocení může hlavní uchazeč podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. V případě nesouhlasu s některým stupněm hodnocení můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).

Zveřejněno dne 1. 8. 2023