Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 1 – Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích (dále jen „SIGMA – DC1”) vyhlášené dne 22. listopadu 2023.

Výsledky čtvrté veřejné soutěže programu SIGMA – DC1 (Proof of Concept)

Uchazeči podali do veřejné soutěže 42 návrhů projektů, z nichž postoupilo 42 návrhů projektů do hodnocení. Následně TA ČR 22 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 52,4 %.

Hodnotící posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům. Doručení rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže očekávejte během poloviny července.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky:
  2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou.
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

V záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na Helpdesk do kategorie „Podpisy smluv” nebo „Realizace projektů”.

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se dle správního řádu nemůžete odvolat. V případě, že máte podezření na pochybení při postupu poskytovatele v hodnocení, může hlavní uchazeč podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. Podání výše uvedené stížnosti nestaví lhůty stanovené v části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V případě nesouhlasu se závěry některého z hodnoticích stupňů můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).

Zveřejněno dne 28. 6. 2024