Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže – dílčí cíl 5

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5 (dále jen „SIGMA – DC5”) vyhlášené dne 6. prosince 2023.

Předsednictvo TA ČR rozhodlo v rámci hodnocení a koordinace činnosti odborných poradních orgánů, přiměřeně dle § 36a odst. 6 zák. č. 130/2002 Sb., o vrácení všech návrhů projektů přihlášených k výzkumnému tématu „Odolnost obcí a regionů prostřednictvím SMART řešení” odbornému poradnímu orgánu. S ohledem na nekonzistentnost hodnocení těchto návrhů projektů a rozsáhlou diskuzi odborného poradního orgánu předsednictvo TA ČR rozhodlo o vypracování nových souhrnných hodnoticích zpráv a následném opětovném hodnocení odborným poradním orgánem.

Uchazeči podali do veřejné soutěže 24 návrhů projektů, z nichž postoupilo 22 návrhů projektů do hodnocení. Z nich nyní TA ČR 3 návrhy projektů podpořila (v každém výzkumném tématu mohl být vždy podpořen maximálně jeden návrh projektu). Výsledky hodnocení výzkumného tématu „Odolnost obcí a regionů prostřednictvím SMART řešení” budou zveřejněny ihned po dokončení opětovného hodnocení, tak aby nebyla narušena realizace projektu.

Výsledky páté veřejné soutěže programu SIGMA – DC5

Předsednictvo TA ČR rozhodlo u jednoho návrhu projektu odlišně od doporučení odborného poradního orgánu, a proto je zveřejněno Odůvodnění odlišného stanoviska předsednictva TA ČR.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům. Doručení rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže u tří výzkumných témat (kde byly zveřejněny výsledky) očekávejte během poloviny července.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky:
  2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou.
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je potřeba mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na Helpdesk do kategorie „Podpisy smluv” nebo „Realizace projektů”.

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se dle správního řádu nemůžete odvolat. V případě, že máte podezření na pochybení při postupu poskytovatele v hodnocení může hlavní uchazeč podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. Podání výše uvedené stížnosti nestaví lhůty stanovené v části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V případě nesouhlasu se závěry některého z hodnoticích stupňů můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).

Zveřejněno dne 28. 6. 2024