Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení 3.VS a předběžných parametrů

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 23. října 2019.

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Tato veřejná soutěž Programu THÉTA se od té předcházejí liší v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je jim potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Nově budou povolena stipendia. Změna nastala také u způsobu vykazování nepřímých nákladů – na základě pevné sazby, tzv. metodou Flat rate bude možné vykazovat až do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce, mimo nákladů na investice. Výše podpory na projekt u podprogramu 1 bude nově omezena na maximálně 10 mil. Kč.

Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu THÉTA je k nahlédnutí ZDE.

Více informací k 3. veřejné soutěži Programu THÉTA se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu THÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách www.tacr.cz.

Do 3. veřejné soutěže Programu THÉTA nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
  • splňují definici podniku v obtížích.

Případné dotazy k 3. veřejné soutěži Programu THÉTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.