Program TREND: Další informace vztahující se ke specifické podmínce nečerpání podpory na VaV pro hlavní uchazeče ve 4. veřejné soutěži, podprogram 2

Vzhledem k velkému množství dotazů na specifické podmínky nečerpání podpory na VaV pro hlavní uchazeče ve 4. veřejné soutěži programu TREND, podprogram 2 doplňuje Technologická agentura ČR informuje uchazeče o této podmínce.

Do 4. veřejné soutěži programu TREND, podprogram 2 se jako hlavní uchazeč může přihlásit pouze podnik, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti Vav v objemu, který by v úhrnu nepřesáhl 1 mil. Kč (pokud tuto podmínku hlavní uchazeč nesplňuje, může se do této veřejné soutěže hlásit pouze jako další účastník). Hlavní uchazeč tuto podmínku dokládá prostřednictvím čestného prohlášení, které zasílá ze své datové schránky do datové schránky TA ČR.

  • Do tohoto objemu posuzované podpory (který nesmí překročit částku 1 mil. Kč) se započítá:

1. Obdržená dotace na projekt VaVaI (výzkumu, vývoje a inovací), kde byl hlavní uchazeč příjemcem nebo spolupříjemcem podpory, a který je: 

  • projektem s účelovou podporou poskytnutou kterýmkoliv poskytovatelem z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.,
  • projektem z relevantního programu pod OPPIK – Aplikace, Potenciál, Proof of Concept, Inovační vouchery a Spolupráce;
  • projektem z Prioritní osy 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Operačního programu Praha – pól růstu ČR,
  • projektem z rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020.

Započítávají se projekty, u nichž došlo k nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory dle zákona č. 130/2002 Sb., nebo k nabytí účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace před datem 1. 3. 2021. Obdrženou dotací se zde rozumí částka dotace, která byla uchazeči skutečně převedena na účet v období 1. 3. 2016 až 28. 2. 2021 a částka podpory, která mu byla smlouvou/rozhodnutím (viz výše) poskytnuta na následující období, a ještě vyplacena nebyla (tj. poskytovatel se smlouvou/rozhodnutím zavázal k jejímu vyplacení při splnění smlouvou stanovených podmínek).

2. Částka, o kterou byla snížena daň z příjmů na základě “odpočtu na podporu výzkumu a vývoje” podle § 34 odst. 4 a 5 ZDP v daňových přiznáních k dani z příjmů za posledních pět zdaňovacích období, jejichž konec nastal do dne podání návrhu projektu v podprogramu Nováčci (dále jen „návrh“), a u nichž je ke dni podání návrhu pravomocně stanovena daň. Tato podmínka se vztahuje k uplatnění odpočtu v předmětném období, nikoliv k realizaci projektů VaV, na které byl odpočet uplatněn. 

Do posuzovaného objemu se přitom započítávají uvedené částky nejen za hlavního uchazeče, ale rovněž za osoby, které jsou k němu ve vztahu, který odpovídá pojmu „propojené podniky“ z definice malých a středních podniků Přílohy I Nařízení Komise, přičemž tato podmínka se vztahuje na malé, střední i velké podniky. Přitom se však nezahrne podpora poskytnutá vysoké škole (dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), veřejné výzkumné instituci (dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích), a dále ani osobám, jejichž majetkový vztah k osobě hlavního uchazeče je zprostředkován pouze vysokými školami nebo veřejnými výzkumnými institucemi.

  • SHRNUTÍ

Jiné než výše uvedené programy a podpory se do objemu posuzované podpory NEzapočítávají. Při posuzování celkového objemu podpory je tedy nutné zjistit, na jakém základě byla podpora poskytnuta. Podpory od poskytovatelů, které se mohly týkat VaV, avšak nebyly poskytnuty na základě výše uvedených podmínek, tak není nutné posuzovat. Jedná se např. o různě zaměřené regionální vouchery, program Czech Rise Up či jiné než uvedené programy z OP PIK. Naopak u programu Horizon 2020 je nutné započítávat všechny dotčené nástroje, které z tohoto programu plynou, jako je např. SME Instrument. 

Klíčovým datem pro posuzování podpory je 1. 3. 2021. Započítává se jak vyplacená částka dotace v období 1. 3. 2016 až 28. 2. 2021, tak i podpora u projektů, u nichž došlo k nabytí účinnosti smlouvy či rozhodnutí o poskytnutí dotace před datem 1. 3. 2021 pro následující období. 

Doporučujeme také zkontrolovat výši podpor u propojených podniků, jejichž podpora se směrem k hlavnímu uchazeči započítává. K definici propojených podniků lze využít uživatelskou příručku k definici malých a středních podniků dostupnou zde