Program TREND: Konec lhůty pro podání návrhů projektů do 4. VS, PP2

Technologická agentura ČR informuje, že 28. dubna 2021 skončila soutěžní lhůta pro podání návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do 4. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND v podprogramu 2 – “Nováčci”. 

Do čtvrté veřejné soutěže bylo podáno celkem 145 návrhů projektů (s výdaji ze státního rozpočtu ve výši 1,42 mld. Kč), do kterých je zapojeno celkem 350 uchazečů, z nichž je 174 malých a středních podniků. Veřejné soutěže se mohly zúčastnit podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Nyní bude následovat proces hodnocení a výběru návrhů projektů k podpoře, který proběhne ve dvou etapách. Nejprve proběhne formální kontrola podaných návrhů projektů. Následně se uskuteční odborné hodnocení projektů dle zákona č. 130/2002 Sb., tedy včetně zpracování oponentních posudků ke každému návrhu projektu. Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu plánuje vyhlášení výsledků této veřejné soutěže na konci listopadu letošního roku.