Program TREND: Konec lhůty pro příjem návrhů projektů do 2. VS. Začínáme hodnotit ONLINE

Technologická agentura ČR uzavřela 2. dubna 2020 příjem žádostí o podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do 2. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND v podprogramu Nováčci. 

Do druhé veřejné soutěže bylo podáno celkem 123 návrhů projektů, do kterých je zapojeno celkem 282 uchazečů, z nichž je 136 malých
a středních podniků. Soutěže se mohly zúčastnit  podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Nyní bude následovat proces hodnocení a výběru projektů k podpoře, který proběhne ve dvou etapách. Nejprve proběhne formální kontrola podaných návrhů projektů, která bude historicky poprvé realizována online formou. Následně se uskuteční odborné hodnocení projektů dle zákona č. 130/2002 Sb., tedy včetně zpracování oponentních posudků ke každému projektu. Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu plánuje vyhlášení výsledků této veřejné soutěže na konci srpna letošního roku.