Program TREND: Vyhlášení 10. veřejné soutěže, podprogram 1

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 5. dubna 2023 desátou veřejnou soutěž (dále jen „veřejná soutěž”) v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem desáté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Veřejná soutěž je vyhlášena v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

Soutěžní lhůta začíná dnem 6. dubna v 9:00 hodin a končí dnem 24. května 2023 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.  

Pro uchazeče 10. veřejné soutěže Programu TREND bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 11. dubna 2023 od 10:00 hod. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2019, 2020, 2021); 
  • naplňují definici podniku v obtížích
  • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 24. 5. 2023;
  • nesplní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.


DOKUMENTY SPOJENÉ S 10. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Doložení uplatnění výsledků
Příloha č. 3 – Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
Příloha č. 5 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant
Všeobecné podmínky

Doplňující dokumentace

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků


Zveřejněno dne 5. 4. 2023