Program TREND: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

Celkové náklady na realizaci vybraných projektů dosáhnou 4,6 mld. Kč, a to díky úspěšné snaze MPO a TA ČR navýšit finanční prostředky ze státního rozpočtu určené pro tuto veřejnou soutěž z plánovaných 2 mld. Kč na 3 mld. Kč. 

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů (aktualizace 26.6.2020).

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů (aktualizace 26.6.2020),
které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze
v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory / vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených projektů. V takovém případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů (aktualizace 26.6.2020), jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 396 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 384 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 171,
což znamená 43% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

  1. Doložit skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
  2. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, může být dále uloženo: předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program TREND – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Zveřejněno dne 12. 12. 2020