Program TREND: Vyhlášení výsledků 10. veřejné soutěže, PP1 “Technologičtí lídři”

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky desáté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. dubna 2023.

Výsledky desáté veřejné soutěže programu TREND

Uchazeči podali do veřejné soutěže 388 návrhů projektů, z nichž postoupilo 366 návrhů projektů do hodnocení. Následně TA ČR 125 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 32 %.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

 1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  – na formuláři Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba,
  – a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob, které nejsou starší 90 kalendářních dní. 
 1. Předložit čestné prohlášení dle podmínek pro poskytnutí podpory na řešení projektu financovaného z Národního plánu obnovy:
  – na formuláři Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů od každého uchazeče, kterým deklarujete,
  že realizací projektu nevznikne u příjemců střet zájmů.
  – na formuláři Čestné prohlášení k vyloučení dvojího financování, kterým deklarujete za celý projekt,
  že žádný výdaj či jeho část v projektu není a nebude hrazena vícenásobně z několika zdrojů.
 1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je potřeba mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na Helpdesk do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Realizace projektů”. 

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se dle správního řádu nemůžete odvolat. V případě, že máte podezření na pochybení při postupu poskytovatele v hodnocení může hlavní uchazeč podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. Podání výše uvedené stížnosti nestaví lhůty stanovené v části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V případě nesouhlasu se závěry některého z hodnoticích stupňů můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).

Zveřejněno dne 29. listopadu 2023