Program TREND: Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže

Aktualizováno k 28. 1. 2022

Na základě rozhodnutí předsednictva TA ČR ze dne 27. 1. 2022, který dodatečně hodnotilo návrh projektu č. FW04020040, který byl podán do 4. veřejné soutěži Programu TREND, byl upraven seznam podpořených návrhů projektů. 

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 145 návrhů projektů, 134 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. V průběhu hodnocení odstoupil jeden návrh projektu (FW04020022). Podpořeno je celkem 18 návrhů projektů, což znamená 12,4% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 10. 3. 2021.

 • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů.
 • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Předsednictvo TA ČR rozhodlo u jednoho návrhu projektu odlišně od hodnocení odborného poradního orgánu, a proto je zveřejněno Odůvodnění odlišného stanoviska předsednictva TA ČR

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

 • Pro uchazeče návrhů projektů, kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:
 1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastnících u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky:
  – na formuláři „Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba“,
  – a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů. 
 2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, je třeba mít  před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů jsou zpřístupněny v ISTA, a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení. Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 o stížnostech ve veřejné soutěži.

 • Zveřejněno dne 30. 11. 2021