Program TREND: Vyhlášení výsledků 8. veřejné soutěže, PP1 “5G”

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky osmé veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 5. října 2022.

Výsledky osmé veřejné soutěže programu TREND

Uchazeči podali do veřejné soutěže 28 návrhů projektů, z nichž postoupilo 23 návrhů projektů do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky 14 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 50 %.

Veřejná soutěž je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
  1. Předložit čestné prohlášení od každého uchazeče na formuláři Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů. Doložením čestného prohlášení deklarujete, že realizací projektu nevznikne u příjemců střet zájmů. Jedná se o podmínku pro poskytnutí podpory na řešení projektu financovaného z Národního plánu obnovy.
  2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Pokud se na řešení návrhu projektu bude podílet více uchazečů, je třeba mít před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”. Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži.