Program TREND: Vyhlášení výsledků 9. veřejné soutěže, PP2 “Nováčci”

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky deváté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje – TREND, vyhlášené dne 23. listopadu 2022.

Výsledky deváté veřejné soutěže programu TREND

Uchazeči podali do veřejné soutěže 101 návrhů projektů, z nichž postoupilo 87 návrhů projektů do hodnocení. Následně Technologická agentura České republiky 21 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 20,8 %.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). Zde je k dispozici video návod, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti: 

  1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 

    – na formuláři Žádost o výpis z rejstříku trestů – fyzická osoba,
    – a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob, které nejsou starší 90 kalendářních dní. 
  1. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je potřeba mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi dalšími účastníky, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Projekty v realizaci”. 

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži.