PROGRAM ZÉTA: OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ 4. VS A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 9. října 2019. 

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně. Další zaměření programu spočívá v podpoře rovných příležitostí pro rozvoj profesních drah mužů a žen. 

Stejně jako v předchozích veřejných soutěžích, i tato 4. veřejná soutěž předpokládá podpoření funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného projektu na cílovou skupinu nebo trh pomocí tzv. aplikačního garantství. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant, interní či externí, který musí mít sídlo v České republice. V případě podniku musí být aplikační garant interní. 

Tato veřejná soutěž Programu ZÉTA se od té předchozí liší v několika parametrech, které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Nově bude mimo jiné hodnoceno to, zda je v obsahu projektů, u nichž je to relevantní, adekvátně zohledněna jejich genderová dimenze (možné odlišné dopady na ženy a muže či jejich skupiny, odlišné zkušenosti, potřeby apod.). 

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA je k nahlédnutí ZDE. Podmínky ohledně věku mentora budou upřesněny. 

Více informací ke 4. veřejné soutěži Programu ZÉTA, se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. 

Po vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání bude včas zveřejněno na webových stránkách www.tacr.cz

Do 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
  • splňují definici podniku v obtížích.

Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži Programu ZÉTA směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.