Projekt FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy

Základní informace

ProgramBETA2
Kód projektuTITDUVCR946MT01
Název projektuNávrh metodiky pro identifikaci megatrendů a velkých společenských výzev významných pro ČR a pro výzkum v ČR a jejich první identifikace
Doba realizaceříjen 2020 – červen 2021
Konečný uživatelÚřad vlády ČR
SubjektČeské priority, z. ú.

Řešitelé

Organizační týmPhDr. Ladislav Frűhauf; Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová; Mgr. Jan Kleňha; Alexandre Reznikow, MA
Výzkumný týmdoc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.; Mgr. Karel Čada Ph.D.; Mgr. Tomáš Gavenčiak Ph.D.; Mgr. Marek Havrda M.A., M.P.A., Ph.D.; PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.; doc. Petr Janský Ph.D; doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa Ph.D.; Mgr. Jaromír Mazák Ph.D.; prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. (in memoriam); Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.; doc. Václav Němec Ph.D.; Mgr. Barbora Petrová, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Váně Ph.D.

Realizováno na základě rámcové dohody s kódem TITDUVCR946 a názvem Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) – FUTURE-PRO. Cílem FUTURE-PRO je vytvoření mechanismů k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev a potřeb výzkumu těchto společenských výzev. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je navržení (vytvoření) metodiky, kterou mají být určovány megatrendy a velké společenské výzvy, významné pro Českou republiku, vyžadující rozsáhlý a systematický výzkum, zejména ve společenských, humanitních a uměleckých vědách (SHUV), resp. multidisciplinární výzkum. Stanovená metodika pak bude aplikována za účelem identifikace nejvýznamnějších megatrendů a společenských výzev, na které by se měl zaměřit výzkum v dalších letech.

Vazba na resortní strategii:

Výzkumná potřeba navazuje na aktualizovanou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR a směřuje k naplnění opatření č. 26 této politiky, tj. vytvořit mechanismy se zaměřením na identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědní obory) – v rámci činnosti pro identifikaci společenských výzev. Zároveň se jedná o přípravu k plnění opatření č. 27 nové Národní politiky VaVaI, platné od roku 2021, kdy mají být aktualizovány Národní priority orientovaného výzkumu.

Výstupy:

O – Návrh metodiky pro identifikaci megatrendů a velkých společenských výzev významných pro ČR a orientaci (zejména) SHUV a multidisciplinárního výzkumu

Výsledkem bude dlouhodobě platná metodika stanovení velkých společenských výzev a megatrendů významných pro ČR, a to na základě známých metod používaných v této oblasti a případně na základě vlastního výzkumu řešitelů projektu. Tato metodika bude dále průběžně rozvíjena a aktualizována.

O – Identifikace megatrendů a velkých společenských výzev významných pro ČR a orientaci (zejména) SHUV a multidisciplinárního výzkumu dle navržené metodiky

Výsledkem budou identifikované megatrendy a velké společenské výzvy české společnosti (rozhodující pro budoucnost české společnosti podle vypracované metodiky) stanovené do roku 2035 a vybrané výhledy dle dostupných dat do roku 2050.


Aktuální informace o projektu jsou dostupné na webových stránkách řešitele.