Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3

Projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizátor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Partner s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Partner bez finančního příspěvku: Technologické centrum Akademie věd České republiky
Doba trvání projektu: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022


Co je cílem projektu:

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie. Tohoto bude dosaženo tvorbou online podpůrných nástrojů Národní RIS3 strategie, organizačním rozvojem a metodickou podporou Národních inovačních platforem a rozvojem metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů.


Projekt bude realizovat následující aktivity:

Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie – posílení informačních a datových zdrojů pro zefektivnění potřebných analytických prací a zkvalitnění EDP, a to prostřednictvím rozvoje dílčích datových systémů, agregace dezintegrovaných statistických systémů dat do nového webového
a komunikačního portálu, využití foresightu a dalších informačních, datových a analytických zdrojů.

Organizační rozvoj a metodická podpora Národních inovačních platforem – zajištění optimálních podmínek pro v rámci EDP efektivnější projednávání a hledání doporučení profilování, zacílení a upřesnění oblastí inteligentní specializace na národní úrovni prostřednictvím vytvoření komunikačního a hodnotícího modulu členů NIP a krajských platforem.

Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů – zefektivnění konzultační, koordinační a výkonné funkce krajských RIS3 struktur na cílové skupině krajských RIS3 manažerů a dalších regionálních pracovníků.

Řízení projektu – povinná aktivita týkající se řízení projektu a projektovým managementem.

Evaluace – průběžné hodnocení procesu realizace projektu (procesní část evaluace) a následně vyhodnocení dopadu realizovaného projektu
na systém implementace Národní RIS3 strategie.

Výstupy projektu jsou dostupné ZDE.