Regionální koordinátoři a koordinátorky navštívili VÚKOZ v Průhonicích

Zástupci TA ČR navštívili 7. června 2023 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) v Průhonicích. Návštěvy se zúčastnili regionální koordinátoři a koordinátorky TA ČR spolu s místopředsedkyní TA ČR Kamilou Vávrovou, Rut Bízkovou, předsedkyní správní rady a zakladatelky ISFOR, Miloslavem Ničem, členem RVVI a Martinou Krčovou, členkou Rady ERÚ. Cílem bylo představit pokroky a výsledky vybraných projektů aplikovaného výzkumu a vývoje v zemědělství.

Na úvod byli účastníci seznámení s pokroky a výsledky projektů aplikovaného výzkumu, které jsou aktuálně v řešení. Jednalo se o projekty z Programu Prostředí pro život, které se zabývaly například identifikací rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové a stanovením perspektivy vývoje společenstev. Další prezentovaný projekt „Centrum pro krajinu a biodiverzitu“ popsal nutnost vytvoření výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, tak pro řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují. V terénu si prohlédli výstupy projektu z Programu THÉTA s názvem „Komplexní řešení lokální a regionální energetiky jako součást opatření GreenDealu pro dosažení udržitelného zemědělského a lesnického hospodaření“ v Michovkách.

Závěrečná část návštěvy se uskutečnila v Dendrologické zahradě, která slouží jako pokusné pracoviště Výzkumného ústavu Silva Taroucy. Průvodcem po zahradě s odborným výkladem byl Zdeněk Kiesenbauer, zkušený specialista pro oblast dendrologie. Účastníci měli možnost nahlédnout do výzkumu rostlin určených pro použití v sídelní a krajinné zeleni, které přispívají k její diverzitě. Dále jim byly představeny zplaňující nepůvodní, a tedy potenciálně rizikové rostliny, které se nacházejí na území České republiky. 

Návštěva VÚKOZ v Průhonicích přinesla mnoho nových poznatků a obohatila regionální koordinátory a koordinátorky o relevantní informace a praktické příklady využití výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje v zemědělství. Mezi příklady takových výsledků patří umístění solárních panelů do pásu stromů, které dodávají elektrickou energii a teplo pro další využití ve stejné lokalitě, například k sušení štěpky. Dále lze změřit lepší výnosy obilovin na plochách, které jsou přerušeny pásem zeleně a tak lépe zadržují vodu.