Social Lab 6: Access to Risk Finance and Innovation in SMEs

V rámci sociálních laboratórií se TA ČR věnuje tématu „Access to Risk Finance and Innovation in SMEs“ (Social Lab 6). Ta sdružuje aktéry z průmyslu, finančnictví, vládních a výzkumných struktur za účelem promýšlení, diskuse a následné činnosti založené na konceptu odpovědné vědy a výzkumu v oblasti financí a inovací. Uvnitř Social Labu se utváří za spoluúčasti jejích účastníků pilotní aktivity, které se zaměřují na implementaci odpovědné vědy a výzkumu v oblasti financování inovací a malých a středních podniků.

1.workshop (18. – 19. 6. 2018)

První workshop se soustředil na vytvoření koherentních znalostí a vytvoření širšího obrazu z roztříštěných znalostí účastníků, které mezi sebou sdíleli. Žádný z účastníků nedisponoval kompletním porozuměním celého rozhodovacího procesu (od H2020 k EIB a dalším typům poskytovatelů) a toku financí k specifickým recipientům z MSP. Zároveň pouze velmi málo účastníků z veřejných institucí a akademické sféry mělo znalost konceptu RRI. Během workshopu jsme se soustředili na aktivní zapojení všech účastníků. Pracovali v malých skupinách, které se proměňovaly. Zajistili jsme rovnou možnost prezentace názorů a neumožňovaly ovládnutí diskuse jednotlivci.

Workshop byl rozdělen na úvodní sezení a deset bloků se specifickými tématy. První den jsme stručně představili koncept SL, H2020, RRI a další relevantní témata. Účastníci se následně představili a byli požádáni, aby definovali své „osobnosti“ – obecné rysy pozice, kterou reprezentují a své zázemí.

Tématem prvního bloku byla otázka: Proč potřebujeme rozpočet EU pro investice do vedoucího postavení v průmyslu? Cílem bylo prolomit ledy mezi účastníky a odhalit jejich osobní postoje k investování a potencionálně i k RRI. Snažili jsme se formulovat narativ: Proč jsou investice z úrovně EU smysluplné? 

Druhý blok představil společenské výzvy a klíčové akční body z H2020 a zároveň některé informace z Diagnosis Report. Cílem bylo přeložit šest pilířů RRI do logiky investičních příležitostí. Diskuse byla zarámována otázkou: Reagujeme adekvátně na společenské výzvy a naše klíčové body?

Cílem třetího bloku bylo vytvořit vizi budoucnosti. Mezi otázky patřilo: Jaká je naše vize investiční a inovačního prostředí EU v roce 2030? Známe kontext a rozdíly našich současných reakcí? Co chceme? Jak vypadá ideální budoucnost?

Tématem čtvrtého bloku bylo znovupropojení s RRI. Účastníci se ve skupinách pokoušeli odpovědět na otázku: Jaký je potencionál, vize a přínos RRI v naší práci v této části H2020? Cílem bloku bylo vytvořit kreativní napětí mezi současnou realitou a vizemi jako předpoklad pilotů

Druhý den začal krátkou diskusí na téma otázky: Za využití informací, které jste získali první den, co vás napadá, když se podíváte na mezeru mezi současností a představovanou budoucností?

Cílem diskuse bylo připravit účastníky na šestý blok: Trh s nápady. Cílem bylo mluvit s ostatními účastníky a zjistit jejich představy budoucnosti.

Následně účastníci během „vernisáže“ zkoumali své nápady. Účelem bylo vybrat aktivity, které se mohly proměnit do budoucích pilotních aktivit.

Během osmého bloku měli účastníci vybrat 4 nejlepší aktivity a během devátého je podrobněji probrat. V menších skupinách odpovídali na otázky ohledně aktivit: Jaké jsou cíle? Jak uchopují aspekty představ a současné reality ze čtvrtého bloku? Kdo vlastní a kdo řídí pilotní aktivitu? Kdo je součástí týmu? Jakou podporu potřebují od manažera SL?

SL byl zakončen reflexí obou dnů workshopu ve skupinové diskusi.

2. workshop (10. – 11. 6. 2019)

Druhý workshop se soustředil na rozvoj a revitalizaci pilotních aktivit Social Labu. Po představení hostující instituce a prezentaci španělského systému financování R&I proběhlo rovněž představení projektu NH a jeho pozici v Horizonu2020, jeho perspektivách v Horizontu Evropa a jeho pilotních aktivit. Po prezentacích následovala diskuse a o některých problémech, kterým projekt a jeho hlavní nástroj – Social Labu – čelí.

Zbytek dne se soustředil na prezentaci pilotních aktivit našeho Social Labu. Účastníci diskutovali jejich rámování a jejich vztah k odpovědnému výzkumu a inovacím (RRI). Řešitelé pilotních aktivit prezentovali závěry svých skupin, které byly analyzovány v závěrečné diskusi. První den skončil debatou o konkrétní implementaci RRI v malých a středních podnicích.

Druhý den otevírala krátká reflexe prvního dne a účastníci pracovali na přípravě a prezentaci konkrétního plánu implementace závěrů z konce prvního dne.

Následně byl účastníkům představen koncept RRI Ambasadorů a někteří účastníci projevili zájem o účast v programu.

Workshop byl zakončen konečním zhodnocením a výhledem k poslednímu Social Labu, kde budou prezentovány a hodnoceny výsledky pilotních aktivit.