První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 12. 2023
Alokace
240 mil. Kč (alokace může být navýšena)
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace; ostatní uchazeči povoleni ZD
Lhůta pro podání návrhů projektů
27. 4. 2023 - 28. 6. 2023

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

Související dokumentace a formuláře


Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Formulář pro druh výsledku NmetS – MD
Příručka aplikační garant

Doplňující dokumentace


Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR v4
Plán správy dat – Horizont Evropa
Plán správy dat – TA ČR
Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Výklad podmínek uznatelnosti nákladů dle Všeobecných podmínek verze č. 7
Program DOPRAVA 2030

Příručky


Obecná příručka pro hodnotitele

Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 31. 7. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030 vyhlášené dne 26. dubna 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 170 návrhů projektů. 

Výsledky formální kontroly 1. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2030:

 • 165 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledný seznam návrhů projektů naleznete ZDE.


Vyhlášení 1. veřejné soutěže z prostředků Národního plánu obnovy

Zveřejněno dne 26. 4. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dne 26. dubna 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Veřejná soutěž je vyhlášena v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe. V souladu s podmínkami čerpání prostředků z Národního plánu obnovy nesmí být návrh projektu v této veřejné soutěži  zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. dubna 2023 v 9:00 a končí dnem 28. června 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.  

Pro uchazeče 1. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2030 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 9. května 2023 od 09:30 hod. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2019, 2020, 2021); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 28. 6. 2023;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 21. 5. 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty.

Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte samostatný e-mail pro každý návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte vždy kód návrhu projektu.

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, je třeba se řídit Pokynem ke schválení metodik. Spolu s Žádostí o aplikační garantství posílejte Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku NmetS – MD, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán. Potvrzený Formulář pro druh výsledku NmetS – MD poté přiložte k návrhu projektu. Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD zde.

Pokud je výsledek NmetS, NmetA, NmetC určen pro schválení  jiným orgánem než Ministerstvem dopravy, je povinnou přílohou návrhu projektu Formulář pro druh výsledku Nmet. Formulář musí být potvrzený příslušným orgánem, do jehož kompetence daná problematika spadá.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

Novinky

Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení výsledků formální kontroly 1. veřejné soutěže
31. 7. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže…
Program DOPRAVA 2030: Prezentace a videozáznam k 1. veřejné soutěži
10. 5. 2023
- Dne 9. května 2023 byl Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy uspořádán webinář k 1. veřejné soutěži…