Pátá veřejná soutěž

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace
Call documentation
Příloha č. 1 – Specifické podmínky jednotlivých zahraničních organizací
Annex No. 1 – Specific conditions of individual foreign organizations
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Annex No. 2 – Evaluation process

Související dokumentace a formuláře


Všeobecné podmínky v7
General Terms and Conditions v7
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Čestné prohlášení o složení konsorcia
Common Proposal
Form Pre-existent knowledge
Formulář pro druh výsledku Nmet/Form for result of the Nmet type

Doplňující dokumentace


Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Research data and open access to outputs/results
Plán správy dat – TA ČR
Data Management Plan – TA CR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR

Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 30. 11. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 17. 5. 2023.

Aby mohlo dojít k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, musí být návrh projektu podpořen jak na české straně, tak na straně zahraniční partnerské organizace (viz zadávací dokumentace). Z tohoto důvodu jsou výsledky veřejné soutěže zveřejněny v následující tabulce, která bude průběžně aktualizována na základě informací od zahraničních organizací. Pořadí návrhů projektů je v tabulce uvedeno dle hodnocení na české straně.

Průběžně aktualizované výsledky 5. veřejné soutěže programu DELTA 2.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 29 návrhů projektů a 24 návrhů projektů postoupilo přes formální kontrolu do hodnocení.

K dispozici je podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory zde. Další informace a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech, směřujte na Helpdesk.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení). K dispozici je video návod zde, jak se dostat k hodnoticím posudkům.

Pro uchazeče návrhů projektů, u kterých TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující povinnosti:

 • Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky: 
 • Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě nebo datovou schránkou
 • Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

TA ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí budou odesílána průběžně v závislosti na výsledcích od partnerských organizací.

Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory je třeba mít uzavřenou smlouvu o účasti na řešení projektu, a to v souladu s platnými všeobecnými podmínkami (nedokládá se však TA ČR). V těchto a dalších záležitostech, které se týkají podpisu smluv a průběhu realizace projektů, se obraťte na helpdesk.tacr.cz do kategorie “Podpisy smluv” nebo “Realizace projektů”. 

Na udělení podpory nevzniká právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost dle SME-08 Stížnosti ve veřejné soutěži. Podání výše uvedené stížnosti nestaví lhůty stanovené v části třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V případě nesouhlasu se závěry některého z hodnoticích stupňů můžete vznést podnět k prověření prostřednictvím hodnotitele@tacr.cz, nicméně tato skutečnost bude sloužit pro zpětnou vazbu na hodnotitele (pokud se prokáže, že hodnotitel opakovaně hodnotil chybně, může jej TA ČR vyloučit z databáze hodnotitelů).


Program DELTA 2: Vyhlášení výsledků formální kontroly 5. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 22. 8. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 17. května 2023.

Do této veřejné soutěže uchazeči podali 29 návrhů projektů.

Výsledky formální kontroly 5. veřejné soutěže DELTA 2:

 • 24 návrhů projektů TA ČR přijala do veřejné soutěže, tzn. postupují do dalšího hodnocení;
 • návrhů projektů TA ČR nepřijala do veřejné soutěže.

Aby byl návrh projektu přijat, musí být dle podmínek zadávací dokumentace přijat rovněž na straně zahraniční organizace. TA ČR zašle hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Průběžně aktualizovaný seznam návrhů projektů naleznete zde.


Vyhlášení 5. veřejné soutěže

Zveřejněno dne 17. 5. 2023

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 17. května 2023 pátou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. 

 • Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.

TA ČR také doporučuje, aby si uchazeč po přihlášení přepnul ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
Sasko, Spolková republika NěmeckoSaxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and TransportSMWA
Spojené státy americkéDepartment of Energy of the United States of AmericaDOE
Stát IzraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanNational Science and Technology CouncilNSTC

Soutěžní lhůta začíná dnem 18. května 2023 v 9:00 a končí dnem 19. července 2023 v níže uvedené hodiny:

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.  

K této veřejné soutěži nebude TA ČR pořádat webinář. V průběhu soutěžní lhůty zveřejní TA ČR na svých stránkách informační prezentaci, ve které shrneme podmínky veřejné soutěže. 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2019, 2020, 2021); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 19. 7. 2023;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.