Pátá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
13.10.2017
Alokace
200 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
20 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
74 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
31. 5. 2017 - 19. 7. 2017

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 5. VS programu DELTA
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn statement of the applicant
Příloha č. 2 – Formulář Pre-existent knowledge
Příloha č. 3 – Common proposal KIAT
Příloha č. 4 – Common proposal KETEP
Příloha č. 5 – Common proposal SATI
Příloha č. 6 – Common proposal Zhejiang
Příloha č. 7 – Common proposal Jiangsu
Příloha č. 8 – Common proposal MOST
Příloha č. 9 – Specifické podmínky jednotlivých partnerských agentur v rámci 5. veřejné soutěže programu DELTA
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky
Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet
Příručky

Příručka pro uchazeče k 5. veřejné soutěži DELTA
Doplňující dokumentace

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem DELTA
Výsledky podporované programem DELTA
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče

Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže Programu DELTA

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky páté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 30. května 2017.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 17 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 14 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 7 projektů.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

V souladu s přílohou č. 9 Zadávací dokumentace TA ČR čeká u některých projektů doporučených k podpoře na výsledky od partnerských agentur, jelikož v případě některých partnerských agentur je oboustranné podpoření podmínkou poskytnutí podpory ze strany TA ČR. Seznam podpořených projektů se bude aktualizovat dle výsledků partnerských agentur. Zda jste podpořeni jak na české tak i zahraniční straně poznáte ve sloupci s názvem „Výsledky partnerských agentur”. Pokud bude ve sloupci „ANO”, předpokládá se uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, pokud je ve sloupci uvedeno „Čekáme na výsledky hodnocení”, je uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR podmíněné podpořením na straně agentury a výsledky tak ještě nemusí být definitivní.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů.
 2. Příjemce musí mít se zahraničním/i partnerem/y uzavřenou smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na řešení projektu a dále zde bude ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví. Tuto smlouvu je povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli předložit. Tato smlouva musí být podepsána statutárními zástupci hlavního uchazeče na české i německé straně. Smlouvu je možné nahradit tak, že zahraniční partner bude stranou Smlouvy o účasti na řešení projektu, aniž by zahraniční partner byl v roli dalšího účastníka
 3. Doložit Smlouvu o účasti na řešení projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory.
 4. Za účelem ochrany výsledků projektu a partnerů projektu musí příjemce doložit před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory formulář Pre-existent knowledge a popsat projektový “background” za předpokladu, že bude mezi řešiteli projektu tento dokument smluvně vypracován. V případě, že příjemce v návrhu projektu deklaroval, že dokument před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli dodá, musí tak učinit. Formulář Pre-existent knowledge je dostupný zde.
 5. V případě, že výsledkem projektu bude Nmet – certifikovaná metodika, příjemce musí doložit, který certifikační orgán, nebo orgán státní správy bude tuto metodiku schvalovat (certifikovat). Pokud tato skutečnost nebude doložena, poskytovatel Smlouvu/Rozhodnutí s příjemcem neuzavře. Formulář potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet – certifikovaná metodika dle struktury databáze RIV naleznete zde. Pokud příjemce toto potvrzení vložil jako přílohu návrhu projektu, nemusí ho již dokládat.
 6. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 7. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, se ukládá:
  1. předložit za hlavního příjemce i všechny další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů.
 8. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, může být dále uloženo:
  1. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program DELTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, který je ke stažení zde anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

ARCHIV

Novinky

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU PODPORY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE DELTA
13. 10. 2017
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky páté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 5. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU DELTA
18. 8. 2017
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže ve…