První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 1. 2020
Alokace
500 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
50 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace, Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky
Lhůta pro podání návrhů projektů
13. 6. 2019 - 13. 8. 2019

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant
Formulář potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Smlouva o poskytnutí podpory
Příručky

Základní informace pro uchazeče
Příručka pro oponenty
Doplňující dokumentace

Aplikační garant
Program DOPRAVA 2020+
Struktura cílů NPOV
Pravidla pro publicitu

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ – 30. 1. 2020

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 12. 6. 2019.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů (aktualizace 23.4.2020), které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů. V takovém případě budou podpořeny návrhy projektů v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 141 návrhů projektů, 126 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 48 návrhů projektů, což znamená 34% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže).

U návrhů projektů, kde TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, platí následující:

  1. Předložit identifikační údaje o hlavním uchazeči a dalších účastníků u osob, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů.
  2. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

Veškeré dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů a další, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.


Vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlásila dne 12. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 13. srpna 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Dotazy k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK.

Než položíte dotaz, prosím, podívejte se do často kladených dotazů.

TA ČR dále informuje, že do 1. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – poskytovatel provede kontrolu dodržování u subjektů, které mají tuto povinnost za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu (2015, 2016, 2017);
  • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Toto se týká především jakékoliv snahy osoby, která se podílí na kontrole, posuzování či hodnocení příslušného návrhu projektu o kontaktování uchazeče, a to jak toho, který podal tento návrh projektu nebo i jiného uchazeče, stejně jako snahy jakéhokoliv uchazeče kontaktovat oponenty, případně členy hodnoticích orgánů.

Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a nastavit systém pro jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz

TA ČR uvítá i podání oznámení na výše uvedenou adresu i jinou osobou, pokud se dozví o korupčních aktivitách.

Novinky

Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže
30. 1. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS
11. 9. 2019
- Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné…