Druhá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 30. 4. 2019
Alokace
940 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
neomezeno
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1 - 90 %; PP2 - 60 %; PP3 - 90 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
18. 10. 2018 - 29. 11. 2018

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 2. VS programu THÉTA – verze k 31.10.2018
Příloha č. 2 – Aplikační garant – vysvětlení pro uchazeče
Příloha č. 3 – Prioritní výzkumné cíle pro potřeby 2. veřejné soutěže programu THÉTA
Související dokumentace a formuláře

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení uchazeče-Sworn statement of the applicant
Smlouva o poskytnutí podpory v5
Rozhodnutí o poskytnutí podpory v4
Všeobecné podmínky v5
Formulář potvrzení příslušného orgánu státní správy pro druh výsledku NmetS
Příručky

Příručka pro oponentky/oponenty k 2. veřejné soutěži programu THÉTA
Příručka pro zpravodajky a zpravodaje
Příručka pro uchazeče pro 2. veřejnou soutěž programu THÉTA – verze k 31.10.2018
Doplňující dokumentace

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2. veřejné soutěže programu THÉTA
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Výsledky podporované programem THÉTA
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Struktura oborů OECD – Fields or Research and Development (FORD)
Pravidla pro publicitu projektů

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu THÉTA – 25. 4. 2019

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 17. října 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 108 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 103 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 59, což znamená 54,6% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

  1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE.
  2. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí každý hlavní příjemce přihlásí svůj projekt k aplikačnímu odvětví a/nebo znalostní doméně z Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválené usnesením vlády ze dne 14. března 2018 č. 168. Formulář naleznete ZDE.
  3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
  4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
  5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, může být dále uloženo: předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program THÉTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 17. října 2018.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 108 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 103 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 59, což znamená 54,6% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

  1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE.
  2. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí každý hlavní příjemce přihlásí svůj projekt k aplikačnímu odvětví a/nebo znalostní doméně z Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválené usnesením vlády ze dne 14. března 2018 č. 168. Formulář naleznete ZDE.
  3. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí poskytovateli předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
  4. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
  5. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, může být dále uloženo: předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program THÉTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, a nebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestu je ke stažení ZDE.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Novinky

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ THÉTA
25. 4. 2019
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU THÉTA
10. 1. 2019
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve…