První veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
do 31. 5. 2018
Alokace
120 mil. pro první rok řešení
Maximální výše podpory na projekt
neomezeno
Maximální intenzita podpory na projekt
PP1 - 90 %; PP2 - 60 %; PP3 - 90 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
1. 11. 2017 - 9. 1. 2018

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 1. VS programu THÉTA
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení uchazeče-Sworn statement of the applicant
Příloha č. 2 – Aplikační garant – vysvětlení pro uchazeče
Příloha č. 3 – Prioritní výzkumná témata a seznam aplikačních garantů vybraných orgánů veřejné správy
Příloha č. 4 – Kritéria hodnocení
Související dokumentace a formuláře

Smlouva o poskytnutí podpory v5
Rozhodnutí o poskytnutí podpory v4
Všeobecné podmínky v4
Formulář Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet
Příručky

Příručka pro uchazeče pro 1. veřejnou soutěž programu THÉTA
Příručka pro oponenty THÉTA
Příručka pro zpravodaje THÉTA
Doplňující dokumentace

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem THÉTA
Výsledky podporované programem THÉTA
Příklady prokázání způsobilosti uchazeče
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (dále “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 31. října 2017.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 102 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 91 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 56, což znamená 54,9% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení zde.
 2. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 4. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, se ukládá:
  1. předložit za hlavního příjemce i všechny další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program THÉTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestů je ke stažení zde.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


Vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (dále “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 31. října 2017.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí TA ČR vyrozuměni i písemně.

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 102 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 91 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 56, což znamená 54,9% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále “Smlouvy/Rozhodnutí”), platí následující:

 1. Před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí musí být za každý projekt doručeno čestné prohlášení o jedinečnosti řešeného projektu a jeho výsledků a výstupů. Čestné prohlášení je ke stažení zde.
 2. V případě, že příjemcem projektu je společnost (podnik), která je mladší než 18 měsíců (tj. od data zápisu do Obchodního rejstříku do data odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím ISTA), musí být před uzavřením Smlouvy/Rozhodnutí předložen finanční plán, kterým příjemce prokáže, že má zajištěno finanční krytí projektu a své činnosti. Finanční plán na celou dobu projektu, v jednoduché formě (roky, zdroje-příjmy, výdaje), by měl obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestných prohlášení, vzhledem k neexistující účetní historii.
 3. Doložit další skutečnosti stanovené v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.
 4. Příjemcům, tedy hlavnímu příjemci a všem dalším účastníkům, se ukládá:
  1. předložit za hlavního příjemce i všechny další účastníky ověřenou kopii, a to oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, ne starší než 90 kalendářních dnů,
  2. předložit identifikační údaje o hlavním příjemci a všech dalších účastnících a o osobách, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, na formuláři „Program THÉTA – údaje pro výpis z Rejstříku trestů“, anebo předložit originály výpisů z evidence Rejstříku trestů těchto osob ne starších než 90 kalendářních dnů, pouze pokud nebyly veškeré potřebné údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů poskytnuty již při podání návrhu projektu do veřejné soutěže, resp. nebylo možné získat konkrétní výpis z Rejstříku trestů. Formulář pro výpis z Rejstříku trestů je ke stažení zde.

O výše uvedených skutečnostech budou jednotliví příjemci písemně informováni v Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Novinky

Vyhlášení výsledků 1. VS Programu THÉTA
30. 5. 2018
- Technologická agentura České republiky (dále “TA ČR”) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1.VS Programu THÉTA
16. 2. 2018
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve…