Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podporu podnikání a investic (CzechInvest) zahajují nový projekt – Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+ (dále také projekt), spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský (reg. č. CZ.02.01.02/00/22_004/0004699). 

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+ je klíčovým krokem k rozvoji a posílení výzkumné a inovační politiky a bude se soustředit na řadu klíčových aktivit, mezi něž patří např. další rozvoj RIS3 misí, posílení analytické základny pro realizaci výzkumné a inovační politiky, rozvoj RIS3 portálu pro komunikaci mezi aktéry systému VaVaI a vzájemnou integraci datových zdrojů, dlouhodobé provázání a koordinace Národní RIS3 a krajských RIS3, rozvoj kompetencí RIS3 týmů na národní i krajské úrovni a rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce.

Účelem RIS3 strategie je na národní i regionální úrovni definovat výzkumné a inovační priority pro vytváření konkurenčních výhod jednotlivých zemí, krajů a konkrétních aktérů výzkumného a inovačního ekosystému. Tyto priority budou náležitě podpořeny z operačních programů (zejména OP Jan Amos Komenský a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Podporu prioritám RIS3 strategie poskytují i národní programy, zejména v gesci Technologické agentury ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.