Unikátní pontonový systém

Ve čtvrtek 3. prosince 2020 proběhnou na Slapské přehradě provozní zkoušky unikátního pontonového systému  umožňujícího přepravu nadrozměrných nákladů. Jeho vojenské i civilní použití v oblasti vodních toků a nádrží je široké. Zařízení může sloužit pro stavbu mostních konstrukcí, přemisťování těžkých břemen, údržbě řečišť i při řešení mimořádných událostí. Na zkoušky byli přizváni zástupci Vlády ČR, MPO, MD, RVC, Povodí a dalších organizací a stavebních firem.

Inteligentní systém pro ovládání pontonů při manipulaci velmi těžkých těles na vodní hladině je součástí priority PO1: „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“. Řešení vzniklo za spolupráce firmy Česká lodní doprava-charter, s.r.o. a ČVUT Praha, Fakulta strojní.

Projekt FV30052 – POKROČILÝ SYSTÉM NIVELACE A STABILIZACE AKTIVNÍHO PLOVOUCÍHO MOBILNÍHO MODULÁRNÍHO SYSTÉMU URČENÉHO PRO PŘEPRAVU ROZMĚRNÝCH BŘEMEN.(2018 -2020, MPO/FV). Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

Hlavním cílem projektu bylo nalezení vhodné konstrukce pilotní verze Aktivního Plovoucího Mobilního Modulárního Systému (APMMS) pro přepravu a manipulaci rozměrných těles na vodní ploše, a to od základních nosných modulů až po prvky se speciální funkcí (např. pohonné, kotevní, vázací apod.) s ohledem na specifika prostředí, ve kterém bude zařízení působit.

Transport a manipulace s pontony jsou velmi snadné, pontony jsou přepravitelné běžnými dopravními prostředky na standardním nákladním automobilu i vagonu. Manipulace na místě umístění na vodní plochu probíhá pomocí běžného jeřábu. Pontony vynikají univerzální skladebností – lze je skládat do tvarů dle potřeby s ohledem na konkrétní účel použití.

APMMS bude možné využívat zejména při stavbě a rekonstrukci mostů, rovněž také při diagnostice stavu mostních konstrukcí, dále při úpravě terénu povodí, čištění vodních toků či nádrží, a to při běžné údržbě i výjimečných stavech (např. povodně, záplavy). Pontony lze využít i k přepravě těžké mechanizace a jeřábů,  které jsou potřeba při stavbách prováděných z vodní hladiny.

Dále bude možné APMMS využít jako plovoucí zařízení pro civilní (např. plovoucí výstavní plocha, plovoucí podium pro hudební vystoupení a jiné kulturní akce) či vojenské účely (ženijní mostní konstrukce a provizoria). Přiměřená skladnost modulů umožní variabilitu požadovaného celku. Vzhledem k absenci obdobného systému na českém i evropském trhu lze realizací projektu očekávat výrazné posílení konkurenceschopnosti
v tomto oboru. Systém splňuje požadavky na přísné bezpečnostní standardy říčních plovoucích prostředků a je v souladu s platnou legislativou
v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se o významnou pomoc při řešení oprav a výměn řady mostů v havarijním stavu v celé ČR a zároveň lze pontony využít jako rezervu pro nečekané živelné události.

Prezentace o systému PMSS > ZDE

Pokročilý systém nivelace a stabilizace Aktivního Plovoucího Mobilního Modulárního Systému (APMMS) určeného pro přepravu rozměrných břemen