Upozornění pro příjemce podpory

Technologická agentura České republiky (TA ČR) tímto žádá příjemce podpory, na které se vztahuje povinnost vracet nevyčerpané prostředky
i během realizace projektu (verze všeobecných podmínek 4 a nižší), o kontrolu čerpaných prostředků. V případě, že předpokládaná výsledná vratka u jednotlivých projektů je větší než 5 % poskytnuté podpory, vraťte tyto prostředky na účet TA ČR č.ú. 3125001/0710 a to nejpozději
do 31. prosince 2020. Jako variabilní symbol uveďte číslo projektu.

Dále vás chceme informovat, že TA ČR již nebude vyžadovat od příjemců podpory zaslání odhadu čerpání podpory jako v předešlých letech.