Upřesnění podmínek výzvy BiodivClim Call 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) upozorňuje zájemce o podání projektu ve výzvě BiodivClim, že podmínky výzvy byly upřesněny o dva následující body:

  1. Intenzita podpory pro organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávní celky je stejná jako pro výzkumné organizace, tedy 100%.

  2. TA ČR v rámci ERA-Net cofundu BiodivClim umožní účast dvou druhů subdodavatelů: 

    a) Subcontracted partner může poskytovat služby českému uchazeči. Takový partner pak bude členem mezinárodního konsorcia se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z konsorciální smlouvy. Tento partner bude figurovat v mezinárodním návrhu projektu, ale nebude dalším účastníkem pro českou stranu. Finance poskytnuté subcontracted partnerovi spadají do rozpočtu na subdodávky, který nesmí přesáhnout
    20% z celkových uznaných nákladů projektu.

    b) Subdodavatel v klasickém pojetí nefiguruje v mezinárodním návrhu projektu ani v TACR Application Form jakožto další účastník. Vztahuje
    se na něj 20% limit na subdodávky.

K zadávání subdodávek se vztahuje § 8 odst. 4 zákona 130:
4) V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení hmotného nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji
a inovacích, včetně ceny a kurzu platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje příjemce podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Pokud vaše zakázka spadá do kategorie Veřejná zakázka malého rozsahu – (tedy dodávky nebo služby do 2 000 000 Kč, nebo stavební práce
do 6 000 000 Kč), pak uchazeč není povinen zakázku zadat v zadávacím řízení – viz § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek. Lze tedy uplatnit výjimku a v takovém případě dodavatele služeb do návrhu projektu nevypisovat.