Veřejné zakázky s ukončenou lhůtou pro podání nabídek

Na profilu zadavatele na www.egordion.cz a případně ve Věstníku veřejných zakázek na www.vestnikverejnychzakazek.cz byly zveřejněny následující veřejné zakázky či poptávková řízení.

IDKódNázevStav
VZ0016638TI00UVCR001Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2Zadávací řízení ukončeno. Rámcová smlouva bude uzavřena s: Vysoká škola podnikání a práva a.s., GaREP spol. s.r.o., ČVUT v Praze, Technologické centrum AV ČR, Elektrotechnická asociace ČR, VŠE v Praze, Mendelova univerzita v Brně.
VZ0016004TB9500MD201Druhá fáze přípravy pro vývoj systému pro evidenci drážních vlečekZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč TELEMATIX SOFTWARE a.s.
VZ0014228TB95TACR999Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, vývoje a inovací reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0)“Zadávací řízení ukončeno. Rámcová smlouva uzavřena s: Vysoká škola podnikání a práva a.s., ČVUT v Praze, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum AV ČR.
VZ0014585TB9500MD303Vývoj serverového řešení pro Systém stavu pohybových ploch letišť v České republice pro připravovanou agendu ÚCL (etapa III)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GEPRO spol. s.r.o.
VZ0013296TB9500MV006Výzkum systému sběru dat ve veřejné správěZadávácí řízení ukončeno. Vybrán uchazeč PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
VZ0013282TB05MPSV009Děti vyrůstající v nevyhovujícím bydlení – dopady bydlení na jejich studijní perspektivy a sociální uplatnění IIZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč MEDIAN, s.r.o.
VZ0013369TB9500MD203Ověření návrhu metodiky pro terénní sběr údajů o stavu pohybových ploch letišť v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GEODÉZIE – TOPOS a.s.
VZ0011573TB9500MV001Návrh způsobu udržitelnosti softwarového řešení ELZA v podmínkách jednotlivých paměťových institucíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč LightComp v.o.s.
VZ0011996TB05MPSV009Děti vyrůstající v nevyhovujícím bydlení – dopady bydlení na jejich studijní perspektivy a sociální uplatněníZrušení poptávkového řízení.
VZ0011796TB05MPSV005Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč SocioFactor s.r.o.
VZ0011098TB9500MV002Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadatyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč  CENIA, česká informační agentura životního prostředí
VZ0011099TB9500MV003Návrhy omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informacíZrušení poptávkového řízení
VZ0011105TB9500MV004Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informacíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ppm factum research s.r.o.
VZ0011106TB9500MV005Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informacíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VZ0010637TB0500MD011Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujícíchZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VZ0010309TB05CUZK004Metody revize a doplnění terminologického slovníku informačních systémů v zeměměřictví a katastru nemovitostíZrušení poptávkového řízení.
VZ0010315TB0500MD009Infrastruktura a přírodní jevy s dopadem na údržbu vozidlového parkuZrušení poptávkového řízení.
VZ0010135TB050MZV500Obsahová analýza vybraných oblastí zahraniční politiky ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
VZ0010038TB9500MD101Vytvoření metodiky pro sledování stavu a vývoje železničních drah – vleček v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč KPM CONSULT, a.s.
VZ0009978TB050MZP011Hodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury v oblasti energetiky na environmentální bezpečnostZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VZ0009904TB050MZP014Hledání cest ke snížení emisí znečišťujících látek a zlepšení kvality ovzduší v sídlech ČR pomocí dopravně-organizačních opatření (realizovaných v čase) ve vazbě na dosažení cílů ochrany ovzdušíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.
VZ0009883TB05MPSV010Možnosti poskytování mikroúvěrů zranitelným osobám pro zahájení podnikání, mikropodnikům a sociálním podnikůmZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč EEIP, a.s.
VZ0009866TB050MZP010Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízeníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze
VZ0009846TB050MZP009Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GREEN Solution s.r.o.
VZ0009795TB9500MD003Vytvoření návrhu metodiky pro provádění digitalizace ploch a popis datového formátu pro uvažovaný Systém stavu pohybových ploch letišť v České republice pro připravovanou agendu ÚCL (etapa I).Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GEODÉZIE – TOPOS a.s.
VZ0009767TB0500MV001Dopady Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 a systému elektronického doručování v ČR – IIZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
VZ0008857TB050MZV013Role krajů ČR v sousedské spolupráciZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.
VZ0009508TB05MPSV007Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péčiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
VZ0009501TB05MPSV006Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
VZ0009371TB95TACR001Návrh perspektiv společensko-vědního výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0)Zrušení poptávkového řízení.
VZ0009303TB05MPSV017Stanovení standardní délky dočasné pracovní neschopnosti, analýza a zvýšení efektivity kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnostiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
VZ0009255TB05MPSV004Výzkum v oblasti kvality života seniorů v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Mendelova univerzita v Brně
VZ0009113TB9500MD001Stav a vývoj železničních drah – vleček v České republiceZrušení poptávkového řízení.
VZ0009114TB9500MD002Bezpečnost systému provozování drážní dopravy z hlediska lidského faktoruZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Pardubice
VZ0008962TB0500MD002Vývoj a vytvoření regulačního rámce standardu mobilních návěstidel pro zajištění provozu letišť v režimu VFR noc na bázi LED návěstidelZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o.
VZ0009041TB05CUZK001Inovace Základní báze geografických dat (ZABAGED®)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita
VZ0009056TB05MPSV015Analýza možnosti flexibilizace pracovní doby a doby odpočinkuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
VZ0009055TB05MPSV016Analýza možnosti zavedení smírčího řízení a mediace u oblastního inspektorátu práceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
VZ0009079TB0500MV007Analýza možností zřízení kontaktních pracovišť veřejné správyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
VZ0009078TB0500MV006Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitáchZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
VZ0008968TB0500MV001Dopady Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 a systému elektronického doručování v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
VZ0008854TB050MZV003Integrace trhů se zemním plynem v rámci regionu V4: současný stav a výhledZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita
VZ0008700TB050MPO001Surovinový potenciál vybraných neevropských zemí z hlediska potřeb českého průmysluZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč G E T s.r.o.
VZ0008780TB0500MV002Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových informacíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České centrum pro vědu a společnost
VZ0008782TB0500MV003Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových informací ve formě otevřených datZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Západočeská univerzita v Plzni
VZ0008784TB0500MV004Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
VZ0008714TB0500MD003Diagnostika a hodnocení kvality kolejového lože pomocí georadaru SIR 30 s anténou HORNZrušení poptávkového řízení.
VZ0008718TB0500MD012Posouzení možnosti informační podpory evidence drah a přejezdů mimo správu SŽDCZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč KPM CONSULT, a.s.
VZ0008746TB050MMR001Standardy dostupnosti veřejné infrastrukturyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České vysoké učení technické v Praze
VZ0008762TB050MMR002Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Česká zemědělská univerzita v Praze
VZ0008513TB050MZV019Práva LGBT osob v mezinárodním kontextuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
VZ0008514TB050MZP020Metody pro komplexní sledování prioritních a emergentních polutantů ve vodních ekosystémech pro účely monitoringu dle směrnice 2000/60/ES a dceřiných směrnicZrušení poptávkového řízení.
VZ0008516TB050MZP002Vyhodnocení početnosti a mezidruhových vazeb savců na území NP ČR a analýza vlivu a významu dotčených druhů na ekosystémy vyskytující se v zájmovém územíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Mendelova univerzita v Brně
VZ0008573TB050MPO005Aktualizace rozsahu statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní kvantifikovat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR.Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ENVIROS, s.r.o.
VZ0008610TB0500MD016Minimální požadavky pro osoby, které provádějí praktické zkoušky řízeníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
VZ0008545TB0500MD008Požární bezpečnost vozidel kategorie M1 a N1 z hlediska jejich povinné výbavyZrušení poptávkového řízení.
VZ0008626TB050MZV012Ochrana investorů a úprava urovnání sporů mezi investory a státem (ISDS) v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Karlova v Praze
VZ0008654TB050MZP003Návrh systému mapování a monitoringu invazních druhůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
VZ0008662TB050MZP021Návrh metodiky pro zjištění environmentálních přínosů implementace dobrovolných nástrojů v podnicích a jejich finanční vyčíslení včetně zjištění současného stavuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ENVIROS, s.r.o.
VZ0008665TB050MZP004Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu – Lepidoptera (motýli)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
VZ0008667TB050MZP006Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
VZ0008390TB050MZP001Environmentální kompetence dětíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Brontosauří ekocentrum Zelený Klub
VZ0008464TB0500MD005Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trhZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Karlova v Praze
VZ0008467TB0500MD006Návrh uceleného informačního systému v systému drah (železnice) pro cestujícíhoZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ABIRAIL CZ s.r.o.
VZ0008434Návrh a administrativní podpora opatření v souvislosti s ukončením programu BETA a zavedením programu BETA2Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč JURISTIC spol. s r.o.
VZ0008331TB050MZV018Vyhodnocení česko-izraelského strategického dialogu a návrh perspektiv budoucí spolupráceZrušení poptávkového řízení.
VZ0008336TB050MZV010Vyhodnocení česko-polského strategického dialogu a návrh perspektiv budoucí spolupráceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
VZ0008340TB050MZP016Vývoj metody a softwarového nástroje pro zařazení objektu do skupiny A a/nebo B dle zákona o prevenci závažných haváriíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč TLP, spol. s r.o.
VZ0008005TB05CUZK003Metrologická návaznost měření v Základní geodynamické sítiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
VZ0008274TB050MZV008Návrh perspektiv budoucí spolupráce v česko-německém strategickém dialogu a hodnocení jeho realizaceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
VZ0008289TB050MZV014Antarktický poloostrov, aspekty mezinárodní spolupráce při rozvoji environmentální ochrany a vědecko-technologické kooperaceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Envipor, s.r.o.
VZ0008318TB0500MD002Vývoj a vytvoření regulačního rámce standardu mobilních návěstidel pro zajištění provozu letišť v režimu VFR noc na bázi LED návěstidelZrušení poptávkového řízení.
VZ0008347TB05MPSV008Analýza struktury obecních bytů v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
VZ0008350TB05TACR001Implementace principu PCP do IS BETAZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč fnx.io s.r.o.
VZ0007948TB050MPO004Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo zmírnění.Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ISES ,s.r.o.
VZ0007949TB050MPO005Aktualizace rozsahu statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní kvantifikovat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČRZrušení poptávkového řízení.
VZ0007961TB05MPSV001Výzkum veřejného mínění zaměřený na sladění pracovního a rodinného života a rovnost žen a mužů v oblasti rodinné politiky a trhu práceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč SocioFactor s.r.o.
VZ0007982TB050MZP008Metodika monitoringu a sběru dat k určení významných migračních koridorů ptáků a létajících savců na úrovni ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Česká společnost pro ochranu netopýrů
VZ0007957TB050MZP019Návrh postupů evidence faktických povodňových škod v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč DHI a.s.
VZ0007981TB050MZP005Metodika druhové ochrany bezcévných rostlinZadávací řízení ukončeno.
Univerzita Karlova v Praze
VZ0007833TB0500MD017Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách, a to s přeshraničními vazbami a vazbami na drážní a veřejnou osobní dopravu a na integrovaný záchranný systém (ConCeRT – Czech CRoss Traffic)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč KPM CONSULT, a.s
VZ0007832TB050MZP015Metody detekce a identifikace geneticky modifikovaných rostlin v životním prostředíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
VZ0007853TB0500MD001Stanovení standardu údržby vymezených druhů letištních ploch a vytvoření regulačního rámce pro prevenci a minimalizaci následků leteckých nehod při vyjetí z dráhyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ekotechnika spol. s r.o.
VZ0007864TB0500MD007Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovniZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Česká zemědělská univerzita v Praze
VZ0007858TB050MZV001Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemíchZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč INESAN, s.r.o.
VZ0007861TB050MZV002Analýza možností komerční návaznosti v hlavních sektorech ZRS ČRZrušení poptávkového řízení.
VZ0007894TB050MZP018Odvozování N-letých průtoků na nepozorovaných povodíchZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Český hydrometeorologický ústav
VZ0007768TB0500MD014Zavedení evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informacíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč TamTam Research s.r.o.
VZ0007769TB0500MD015eTesty2016Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
VZ0007747TB050MZV005Analýza kapacit transformující se občanské společnosti v Barmě a možnosti její podpory ze strany MZVZrušení poptávkového řízení.
VZ0007669TB05CUZK002Integrace a inovace Databází bodových políZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč TELEMATIX SOFTWARE a.s.
VZ0007567TB050MPO002Revize přetěžovaných a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění dalšího možného pokračování těžby, územní ochrany, obnovy krajiny a tvorby územního plánuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč G E T s.r.o.
VZ0007671TB0500MD013Aktualizace technických podmínek pro zavádění ITS s ohledem na vývoj nových technologiíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč INTENS Corporation s.r.o.
VZ0007642TB0500MD010Odbavení checkin-checkout cestujících.Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč  ABIRAIL CZ s.r.o.
VZ0007626TB05SUJB002Výzkum optimálních postupů k identifikaci pracovišť s možným zvýšeným ozářením z radonu pro implementaci směrnice Rady EU 2013/59/EURATOMZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
VZ0007625TB05SUJB001Mapování a kontrola radiačních veličin (s využitím multikoptéry – DRON) v rámci kontroly provedené sanace po těžbě a úpravě uranové rudy v o.z. TÚU, s.p. DIAMO Stráž pod RalskemZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
VZ0007624TB0500MD004Návrh systému podpory kontinentální kombinované dopravy – přepravní jednotkyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Pardubice
VZ0007601TB0400MD006Optimalizace systému údržby železniční infrastrukturyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
VZ0007566TB050CBU001Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jamZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč KR Důlní služby a.s.
VZ0004854TB030MPO103Srovnávací kritéria pro klasifikaci výhradních ložisek nerostné surovinové základny Ceské republiky zajištující kompatibilitu s mezinárodne uznávanými standardy PERC a JORCZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč G E T s.r.o.
VZ0004587TB04SUJB002Vytvoření nových strategických podkladů pro regulaci ozáření z přírodních zdrojů v bytovém fondu na území ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
VZ0004816TB0300MD009Výzkum a vývoj nových výukových, výcvikových, zkušebních a hodnotících standardů a metodik řidičů silničních vozidelZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
VZ0004583TB04SUJB001Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření dětských pacientů a bezpečnost radioterapie fotonovými a protonovými svazky v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
VZ0005130TB940MZV003Kontinuální zajišťování urgentních výzkumných zpráv v prioritních oblastech české zahraniční politikyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
VZ0005011TB940MZV004Doplnění informačního portálu „Dokumenty československé zahraniční politiky“ část IIZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Historický ústav AV ČR, v.v.i.
VZ0004766TB0300MD015Hodnocení bezpečnosti silničního provozu s využitím nepřímých ukazatelů a v návaznosti na vybrané dopravně bezpečnostní akceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v.v.i
VZ0004739TB0300MD016Senioři v silniční dopravěZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
VZ0004681TB040MPO010Limity pro investice v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Mendelova univerzita v Brně.
VZ0004683TB040MPO015Metodika pro využití brownfields, vycházející ze specifik Ústeckého a Moravskoslezského krajeZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VZ0004767TB940MZV005Zahraniční aktivity Saska na bilaterální, regionální a evropské úrovniZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
VZ0004649TB030MZP214Metodika pro postupy OOP v souvislosti s využitím přírodě blízké obnovy území zdevastovaných těžbou nebo deponiemi materiálůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Karlova v Praze
VZ0004545TB0200MD065Stabilizace veřejné dopravy ve vztahu ke koncepčním dokumentům státuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
VZ0003991TB0400MD010Vytvoření poloprovozu národního systému sběru, analýzy a vyhodnocení dat potřebných pro dohled regulátora nad organizacemi civilního letectví podle nařízení Komise (EU) č. 965/2012 přílohy II.Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České vysoké učení technické v Praze.
VZ0004202TB0300MD012Systém pro vyhodnocení nebezpečných jevů ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravy na silniční infrastruktuře pomocí dopravně-telematických aplikacíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Central Europen Data Agency, a.s.
VZ0004387TB040MMR002Management znalostí v lokálním a regionálním rozvojiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč CASSIA DEVELOPMENT & CONSULTING s.r.o.
VZ0004389TB040MMR008Management znalostí v lokálním a regionálním rozvojiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita.
VZ0003838TB04CUZK001Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítekZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
VZ0004338TB0400MD007Posuzování shody komponentů a aplikací ITSZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České vysoké učení technické v Praze.
VZ0004106TB0400MD001Stanovení neuropsychických, technických a technologických parametrů pro bezkolizní výkon služby dispečerského aparátuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
VZ0004307TB94TACR002Historický kontext aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory výzkumu z veřejných zdrojůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
VZ0003868TB0400MD003Sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím radarové interferometrieZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GISAT, s.r.o.
VZ0003743TB0400MD006Optimalizace systému údržby železniční infrastrukturyZrušení poptávkového řízení.
VZ0003741TB0300MD014Návrh prvků interoperability na regionálních tratíchZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České vysoké učení technické v Praze.
VZ0003611TB0300MD013Optimalizace rozvoje železničního systému ČR z hlediska přepravních potřebZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč taktici.cz,s.r.o.
VZ0003511TB03MPSV005Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPPZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i.
VZ0003475TB04MPSV006Inovace prevence rizik k předcházení a efektivnímu řešení negativních důsledků pracovní úrazovosti a nemocí z povoláníZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0003450TB03MPSV004Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnancůZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0003229TB040MMR001Capability approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIFZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
VZ0003198TB030MZP002Stanovení POPs nově zařazených do Stockholmské úmluvyZadávací řízení bylo zrušeno dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0003255TB030MMR001Úpravy konstrukcí panelových domůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České vysoké učení technické v Praze.
VZ0003178TB040MZP016Výzkum měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništíchZadávací řízení ukončeno. Vybran uchazeč Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VZ0003199TB020MZP048Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu – Coleoptera (brouci)Zadávací řízení ukončeno. Vybran uchazeč Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
VZ0003137TB04MPSV004Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizacíZadávací řízení ukončeno. Vybran uchazeč ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
VZ0002972TB030MZP017Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy(Natura 2000 a lesy chráněných územích)Zadávací řízení ukončeno. Vybran uchazeč Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
VZ0002765TB030MZP016Stanovení systému ochrany zemědělské půdy před biologickým a chemickým znečištěním sedimentyZadávací řízení ukončeno. Vybran uchazeč EMPLA AG, spol. s.r.o.
VZ0002315TB030CBU001Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob v uhelných dolechZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Fosil Partner, a.s.
VZ0002655TB040MMR001Capability approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIFZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0002685TB030MZP114Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývající z konsolidace dat výsledků průzkumů v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV SP/2d1/141/09Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ENKI, o.p.s.
VZ0002491TB0200MD065Stabilizace veřejné dopravy ve vztahu k veřejným rozpočtůmZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0002429TB040MZV002Podpora kulturních a kreativních odvětví z fondů EU na léta 2015 – 2020Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Institut umění – Divadelní ústav
VZ0002425TB04MPSV001Využití kapacit zařízení poskytovatelů pobytových sociálních služeb z hlediska řešení potřeb jejich uživatelůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč QQT, s.r.o.
VZ0002392TB030MZP003Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč E&H services a.s..
VZ0002391TB040MZP015Výzkum fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin (vyjma kamenolomů) a návrh metodik jejich stanoveníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
VZ0002380TB040MZV003Návrh opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční služběZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
VZ0002381TB030MZP014Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy těžbou a deponiemi materiálů zdevastovaných území v dosud podrobně nezkoumaných krajích České republikyZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0002377TB040MZV006Politické a ekonomické elity zemí Východního partnerství a jejich zájmy ve vztahu k integraci s EU a RuskemZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.
VZ0002376TB040MZP001Metodika prevence environmentálních rizik při nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
VZ0002206TB030MZP011Stanovení indikačních druhů živočichů a hub pro typy přírodních stanovišť uvedené v Katalogu biotopů ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ekologické služby, s.r.o.
VZ0002158TB020MZP041Environmentální a hospodářská rizika invazního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České republice a metody jeho eliminace a prevence šířeníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České zemědělská univerzita v Praze
VZ0002099TB940MZP004Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EUZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč CENIA, Česká Informační Agentura Životního Prostředí.
VZ0001964TB030MZP014Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy těžbou a deponiemi materiálů zdevastovaných území v dosud podrobně nezkoumaných krajích České republikyZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0002089TB030MPO004Srovnávací kritéria současně v ČR používané klasifikace ložisek nerostných surovin a klasifikace PERC a JORCZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0001975TB03MPSV008Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
VZ0001965TB03MPSV005Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPPZZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0001976TB02MPSV019Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Mendelova univerzita v Brně.
VZ0001707TB03MPSV004Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnancůZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0001278TB030MZP011Stanovení indikačních druhů živočichů a hub pro typy přírodních stanovišť uvedené v Katalogu biotopů ČRZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0001241TB940MPO002Analýza vybraných německých vzdělávacích rámců, jejich porovnání s českými ekvivalenty a definování obsahů vzdělávání technických oborů požadovaných zaměstnavateli v oblasti středního školství včetně návrhů dalšího využitíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč TREXIMA, spol. s.r.o.
VZ0001240TB940MPO001Analýza bariér zájmu o technické vzdělávání a návrhy řešení k jejich odstranění, analýza inovativních výukových metod a aplikačních postupů. Definování obsahu technického vzdělávání včetně návrhů dalšího využitíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč TREXIMA, spol. s.r.o.
VZ0001152TB03MPSV003Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práciZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
VZ0001151TB03MPSV010Rizikovost ekonomických činností v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
VZ0001039TB030MPSV002Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnostZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
VZ0000642TB03MPSV013Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempaZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
838TB03MPSV013Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempaZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0000902TB030MMR003Výzkum vhodných nástrojů ke zvyšování stavební kulturyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč „Brontosauří ekocentrum Zelený Klub”
VZ0000811TB03MPSV006Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízeníZadávací řízení ukončeno, vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
VZ0000745TB0200MD058Metodika prognózy vývoje poruch cementobetonové vozovky postiženého AAR a návrhu ekonomické údržby a opravyZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0000773TB940MZP002Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GREEN Solution s.r.o.
VZ0000692TB020MZP041Environmentální a hospodářská rizika invazního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České republice a metody jeho eliminace a prevence šířeníZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0000682TB030MZV003Příspěvek regionálních operačních programů EU ke změně percepce obyvatel sousedního státu v česko-rakouském pohraničíZadávací řízení zrušeno, nebyla doručena žádná nabídka.
VZ0000641TB940MZP004Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EUZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0000369TB030MPO005Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovinZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč REMA Systém, a.s.
VZ0000585TB03SUJB003Metodika a kritéria pro licencování oblasti lidských faktorů na českých jaderných elektrárnáchZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ÚJV Řež, a.s.
VZ0000495TB030MMR001Úpravy konstrukcí panelových domůZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0000270TB03SUJB002Experimentální a analytické práce nutné pro validaci koncepce udržení roztaveného coria uvnitř TNR jako řešení konečné fáze těžké havárie pro VVER 1000/320Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ÚJV Řež, a.s.
VZ0000496TB940MZP001Analýza optimálního nastavení činností kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpadyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GREEN Solution s.r.o.
VZ0000485TB0300MD008Zavádění aplikací a služeb využívající družicové navigační systémy Galileo a EGNOS v ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč INTENS Corporation s.r.o.
VZ0000429TB030MZP010Výzkum a vývoj nástrojů pro zpracování bezpečnostní dokumentace dle požadavků evropské směrnice SEVESO III provozovatelů podléhajících kontrole MŽP a ČBÚZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč WATRAD, spol. s.r.o.
VZ0000428TB030MZP009Výzkum potřeby nových metodických přístupů v souvislosti s implementací směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč WATRAD, spol. s.r.o.
VZ0000427TB030MZP008Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
VZ0000426TB030MZP007Výzkum principů inherentní bezpečnosti investičních projektů provozovatelů nakládajících s nebezpečnými chemickými látkamiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GEOMEDIA s.r.o.
VZ0000425TB030MZP006Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných haváriíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
VZ0000424TB030MZP005Minimalizace dopadů požárních vod na životní prostředíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GEOMEDIA s.r.o.
VZ0000423TB030MZP004Metodika pro zefektivnění kontroly inspekčních orgánů v oblasti implementace evropské legislativy vztahující se na chemické látky (Nařízení CLP, REACH)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
VZ0000416TB940MZP003Zpracování metodiky prognózování produkce odpadůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč CENIA, Česká Informační Agentura Životního Prostředí.
VZ0000412TB030MZP018Příprava a zavedení sledování stavu předmětů ochrany evropsky významných lokalitZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Česká zemědělská univerzita v Praze.
VZ0000355TB0200MD063Výzkum rizikových faktorů, které predikují nehodovost řidičů motocyklů v ČRZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0000269TB030MMR003Výzkum vhodných nástrojů ke zvyšování stavební kulturyZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
VZ0000263TB0200MD052Analýza dopadů aplikace Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury na pozemní komunikace v ČR mimo síť TEN-TZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč AF-CITYPLAN, a.s.
VZ0000238TB030MZV003Příspěvek regionálních operačních programů EU ke změně percepce obyvatel sousedního státu v česko-rakouském pohraničíZadávací řízení zrušeno, nebyla doručena žádná nabídka.
VZ0000181TB0300MD010Vypracování metodiky měření emisí výfukových plynů lodních motorů instalovaných na plavidlechZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Československý Lloyd spol. s.r.o.
851TB030MMR002Zmenšující se města a regiony v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GaREP, spol. s r.o.
848TB03MPSV009Model systému celoživotního vzdělávání v BOZPZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
847TB03MPSV007Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizikZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
846TB03SUJB001Vypracování zobecněné metodiky pro hodnocení přípustnosti nalezených defektů během provozu v heterogenních svarových spojích zařízení v jaderných elektrárnáchZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
845TB03TACR001Hledání projektových duplicit / metoda PCPNa základě proběhnuté soutěže o návrh byla vyplacena soutěžní cena dvěma účastníkům soutěže o návrh: DATERA s.r.o. a Multimedia atelier s.r.o.
842TB030MZP001Emergentní polutanty ve složkách životního prostředíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita.
838TB03MPSV013Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempaZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
837TB030CBU001Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob v uhelných dolechZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
835TB030MPO005Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovinZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
844TB03MPSV006Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízeníZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
843TB020MZP048Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných rostlin a živočichů červeného seznamuZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
834TB03SUJB002Experimentální a analytické práce nutné pro validaci koncepce udržení roztaveného coria uvnitř TNR jako řešení konečné fáze těžké havárie pro VVER 1000/320Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
833TB020CBU001Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištěníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
841TB030MZV007Zahraničněpolitická praxe a historická paměť (Percepce přelomových kapitol československých dějin u české veřejnosti a její dopady na zahraniční politiku ČR)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Palackého v Olomouci.
840TB030MZV003Příspěvek regionálních operačních programů EU ke změně percepce obyvatel sousedního státu v česko-rakouském pohraničíZadávací řízení bylo zrušeno. Nebyla doručena žádná nabídka.
839TB030MZV002Analýza migrace českých občanů po roce 1989Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
832TB030MZV004Poválečné úpravy „pracovních povinností“ v ČSRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Karlova v Praze.
831TB020MMR023Vlivy nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v sídelní struktuřeZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Technologické centrum AV ČR
830TB0200MD062Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvkůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
829TB030MZV007Zahraničněpolitická praxe a historická paměť (Percepce přelomových kapitol československých dějin u české veřejnosti a její dopady na zahraniční politiku ČR)Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
828TB030MZV002Analýza migrace českých občanů po roce 1989Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
827TB030MZV001Informační portál „Dokumenty československé zahraniční politiky“Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Historický ústav AV ČR, v.v.i.
826TB0200MD061Mobilitní služby nové generace pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy v ČRZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
825TB0200MD059Dopravní telematiky pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v silničním provozu Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč INTENS Corporation s.r.o.
824TB020MZP045Návrh alternativních managementů pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Česká krajina, o.p.s.
823TB020MMR022Výzkum regionů postižených snížením životní úrovněZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
822TB020MMR024Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a městZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
821TB030MZP024Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Česká geologická služba.
820TB930MMR001Koncept inteligentních měst v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
819TB02SUJB037Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při nenádorové radioterapii v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
818TB010MZP048Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu tokuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Česká zemědělská univerzita v Praze.
817TB02SUJB038Optimalizace ozáření obyvatel a pracovníků z pracovišť s přírodními zdroji ionizujícího záření v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
816TB02CUZK003Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republikyZadávací řízení ukončeno.  Vybrán uchazeč Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
814TB0200MV026Vývoj software pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCPZadávací řízení probíhá.
813TB02CUZK002Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapovánímZadávací řízení ukončeno.  Vybrán uchazeč Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
812TB0200MD051Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč AŽD Praha s.r.o.
810TB020MZP042Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita.
809TB0200MD055Dopady použití automobilových benzinů s vysokým obsahem bioetanolu z hlediska kontrol vozidel v provozuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč DEKRA CZ a.s.
808TB02MPSV015Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnostZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
807TB02MPSV014Vliv moderních nefarmakologických metod léčby kardiovaskulárních onemocnění na délku pracovní neschopnostiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
806TB02MPSV013Adaptace ve stáří ve vztahu ke zdravotnímu stavu a stupni závislosti a etické hodnoty při posuzování stupně závislostiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.
804TB930MMR001Koncept inteligentních měst v České republiceZadávací řízení bylo zrušeno.
803TB02MPSV011Nové formy pracovních rizik a ohrožení člověka kombinovaným působením jednotlivých faktorů pracovního prostředí v pracovním systému a jejich prevenceZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
802TB0200MD051Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémůZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
801TB02MPSV017Analýza ekonomických důsledků rozvodu pro oba manželeZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
800TB02MPSV019Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017Zadávací řízení bylo zrušeno.
799TB02SUJB037Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při nenádorové radioterapii v České republiceZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
798TB02SUJB038Optimalizace ozáření obyvatel a pracovníků z pracovišť s přírodními zdroji ionizujícího záření v České republiceZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
796TB02CUZK002Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapovánímZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
795TB020CBU001Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištěníZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
793TB02CUZK004Vytvoření tezauru pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova Univerzita.
792TB02CUZK003Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republikyZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
790TB020MZV029Percepce výkonu kontrolních a sankčních režimů státní správou založená na veřejných informacíchZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
788TB020MZP039Analýza vztahu hodnocení rizik a administrativní zátěže v oblasti biotechnologiíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Mikrobiologický ústav v Praze, v.v.i.
785TB020MZV036Perspektivy transformace struktur a kapacit bezpečnostního a obranného průmyslu ČR s ohledem na dynamiku legislativních, technologických i konkurenčních proměn tohoto segmentu v unijním rámci a v kontextu nezbytnosti zachování klíčových vojensko-bezpečnostních atributů státní suverenityZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
784TB020MZV034Analýza možností třístranné spolupráce mezi ČR, SRN a PolskemZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Asociace pro mezinárodní otázky, o. s.
783TB020MZV032Analýza možností a způsobů uplatnění transformačních zkušeností ČR v bilaterální i multilaterální rozvojové spolupráciZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
782TB020MZV031Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Karlova v Praze.
781TB020MZV029Percepce výkonu kontrolních a sankčních režimů státní správou založená na veřejných informacíchZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
780TB930MPO001Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEMZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Vysoká škola ekonomická v Praze.
779TB020MZV035Čínská ekonomická a rozvojová diplomacie vůči oblasti sousedství EUZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Asociace pro mezinárodní otázky o. s.
778TB020MZV033Návrh metodiky pro sběr statistických dat a vykazování oficiální rozvojové pomoci ČR v souladu se stávajícími národními i globálními systémy a metodikami (OECD/DAC, IATI, ČSÚ, MF)Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
777TB020MZV030Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí      Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
776TB020MZV028Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENAZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Orientální ústav AV ČR, v.v.i.
775TB02MPSV016Řešení negativních efektů intervencí ze strukturálních fondů (s důrazem na Evropský sociální fond – ESF)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
774TB930MZP001Ekonomické vyhodnocení mobility s cílem minimalizace rizikových emisíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
772TB01MPSV035Komunikace a etika v práci posudkových lékařůZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
770TB010MZP048Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu tokuZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
769TB01MPSV035Komunikace a etika v práci posudkových lékařůZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
768TB01MPSV034Možnosti zavedení systému detekce neobvyklých jevů, chyb, omylů, podvodů zneužívajícího chování v oblasti kontroly dočasné pracovní neschopnosti a v oblasti podávání posudků lékařskou posudkovou službou sociálního zabezpečeníZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
767TB010MMR027Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
766TB0100MD021Zhodnocení využitelnosti dat dálkového průzkumu Země pro použití v dopravěZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GISAT, s.r.o.
765TB0100MD017Zabezpečení technického řešení pro odstraňování bariér a zvýšení bezpečnosti osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace a zranitelných účastníků v dopravě prostřednictvím celosvětových systémů družicové navigaceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč TELEMATIX SERVICES, a.s.
764TB0100MD012Nové principy tvorby jednotné informační báze v dopravně-přepravním procesu ve všech dopravních oborechZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
763TB010MZV039Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce vČRse zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharskaa RumunskaZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Multikulturní centrum Praha.
762TB010MZP066Analýza efektivního využití MVE z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdrojeZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Sdružení VRV + SHDP zastoupené Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
761TB010MZP065Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
760TB010MZP063Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunálním odpaduZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ECO trend s.r.o.
759TB010MZP062Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení a možnosti navýšení jejich recyklace, využití a opětovného použitíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
757TB010MZP061Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
758TB010MZP059Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálemZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
755TB010MZP058Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí chemickými látkamiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita.
754TB010MZP057Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkováníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita.
753TB010MZP056Hodnocení efektivity nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Brontosauří ekocentrum Zelený Klub (BEZK).
752TB010MZP055Vytvoření a ověření metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnostiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
751TB010MZP052Efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí v praxiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ENVIROS, s.r.o.
750TB010MZP051Návrh legislativních a věcných kritérií pro definici geotermálního zdroje energie z horninového prostředíZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
749TB010MZP050Odvození a praktická aplikace metodiky ke zjišťování ekonomické efektivity nepasečných přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečnýmZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Česká zemědělská univerzita v Praze.
748TB010MZP048Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu tokuZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
746TB01MPSV035Komunikace a etika v práci posudkových lékařůZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
756TB010MZV045Racionalizace sítě zastupitelských úřadůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.
747TB010MZV046Komplexní příprava expertů vysílaných do civilních misí EU a dalších struktur mezinárodních organizacíZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
745TB010MZV039Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a RumunskaZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
744TB0100MD074Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republikyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České vysoké učení technické v Praze.
743TB0100MD073Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturouZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Sdružení INTENS-ČVUT zastoupené společností INTENS Corporation s.r.o.
742TB0100MD021Zhodnocení využitelnosti dat dálkového průzkumu Země pro použití v dopravěZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
741TB0100MD020Analýza vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni s využitím indikátorů udržitelného rozvojeZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Univerzita Karlova v Praze.
740TB0100MD017Zabezpečení technického řešení pro odstraňování bariér a zvýšení bezpečnosti osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace a zranitelných účastníků v dopravě prostřednictvím celosvětových systémů družicové navigaceZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
739TB0100MD015Návrh doporučení pro tvorbu střednědobého plánu dopravní obsluhy ČR vlaky dálkové dopravy na základě analýzy hlavních přepravních proudůZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč České vysoké učení technické v Praze.
738TB0100MD014Analýza výkonnostních parametrů dopravní infrastruktury (silnice, mosty a železnice)Zadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
737TB0100MD013Výzkum nových technologií v oblasti protihlukových opatření a analýza jejich účinnostZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
736TB0100MD012Nové principy tvorby jednotné informační báze v dopravně-přepravním procesu ve všech dopravních oborechZadávací řízení bylo zrušeno dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
735TB0100MD011Telematické a informační prostředky podpory správy dopravních cestZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Sdružení INTENS-VARS zastoupené společností INTENS Corporation s.r.o.
734TB0100MD010Měření rychlosti na vodě pomocí radaruZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Centrum výzkumných kontraktů.
733TB0100MD008Interoperabilita a standardizace systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravěZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Sdružení pro dopravní telematiku.
732TB01MPSV034Možnosti zavedení systému detekce neobvyklých jevů, chyb, omylů, podvodů zneužívajícího chování v oblasti kontroly dočasné pracovní neschopnosti a v oblasti podávání posudků lékařskou posudkovou službou sociálního zabezpečeníZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
731TB01MPSV032Vliv socioekonomických faktorů na míru úmrtnostiZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
730TB010MZV047Dvourychlostní Evropa a role ČR v níZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.
729TB010MZV044Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČRZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita.
728TB010MZV043Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetikyZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
727TB010MZV042Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Kubě a v PodněstříZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
726TB010MZV041Zvýšení koherence mezi transformační politikou a zahraniční rozvojovou spoluprací České republikyZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
725TB010MZV040Zahraniční aktivity Bavorska na bilaterální, regionální a evropské úrovni.Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Asociace pro mezinárodní otázky.
724TB010MMR030Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč GaREP, spol. s r.o.
723TB010MMR028Udržitelný rozvoj v územním plánováníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
722TB010MMR027Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcíZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
721TB010MMR023Chování jednotlivých aktérů na trhu s byty včetně analýzy 3E zásahů veřejné mociZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ÚRS PRAHA, a.s.
720TB010MZV047Dvourychlostní Evropa a role ČR v níZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 24 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
719TB010MZV046Komplexní příprava expertů vysílaných do civilních misí EU a dalších struktur mezinárodních organizacíZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 24 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
718TB010MZV045Racionalizace sítě zastupitelských úřadůZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 24 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
717TB010MZV044Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČRZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 24 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
716TB010MZV043Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetikyZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 24 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
715TB010MZV042Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Kubě a v PodněstříZadávací řízení bylo zrušeno, dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
714TB010MZV041Zvýšení koherence mezi transformační politikou a zahraniční rozvojovou spoluprací České republikyZadávací řízení bylo zrušeno, dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
713TB010MZV040Zahraniční aktivity Bavorska na bilaterální, regionální a evropské úrovniZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 24 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
712TB010MZV039Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a RumunskaZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 24 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
711TB010MZV038Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU. Hledání kompromisů, budování koalic v Evropské radě a Radě EU a spolupráce s ostatními institucemi EUZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Masarykova univerzita.
710TB01CUZK005Výzkumné činnosti spojené se zajištěním aktuální metrologické návaznosti pro etalony využívané při realizaci zeměměřických činností ve veřejném zájmu, spočívající zejména ve zpřesňování parametrů státních etalonů velkých délek, tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy včetně nových metod laser scanninguZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i..
709TB01CUZK004Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RUIANZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
708TB0100MV037Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivněníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč ČR – Národní archiv.
706TB010CBU003Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynuZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
704TB010CBU002Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištěníZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč MEGA a.s.
707TB01SUJB069Výzkum poškození paliva jaderných elektráren typu VVERZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
705TB01SUJB068Podklady pro posouzení dlouhodobé životnosti tlakové nádoby s přihlédnutím k radiačnímu zkřehnutí materiálu tlakové nádoby reaktoru s návarem v oblasti hrdla DN 850 a konfigurace vnitřní vestavbyZadávací řízení bylo zrušeno na základě ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
703TB01SUJB072Výzkum ozáření obyvatelstva České republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulaceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
702TB01SUJB071Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření v České republiceZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
701TB010CBU001Zhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologiíZadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč FITE a.s.
700TB01CUZK006Implementace národní geodetické infrastruktury pro výzkumné a vývojové potřeby v českém resortu zeměměřictví a katastru a v rámci mezinárodního projektu „Globální geodetický observační systém“ (GGOS)Zadávací řízení ukončeno. Vybrán uchazeč Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.