Větší šance pro "Nováčky" v Programu TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prodlužuje možnost podat projekty do druhé veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci. Tyto projekty mají pomoci nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity
u podniků, které je doposud nerealizovaly na pravidelné bázi.

Do druhé veřejné soutěže v podprogramu “Nováčci” mohly podávat své návrhy projektů podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Možnost podání návrhů projektů byla otevřena od 5. 12. 2019
do 5. 2. 2020. Do soutěže bylo přijato celkem 84 návrhů projektů. Alokace veřejné podpory na tuto soutěž je 120 milionů korun.

Z důvodu administrativně technické chyby při vyhlášení veřejné soutěže padlo v rámci jejího napravení společné rozhodnutí TA ČR a MPO prodloužit termín podání návrhů projektů, a zvýšit tak šanci podnikům začít realizovat vlastní výzkumné aktivity. Spolu s prodloužením doby přijímání návrhů projektů bude také navýšena plánovaná alokace.

Prodloužení doby příjmu návrhů projektů nijak neovlivní již existující návrhy založené v systému ISTA. Subjekty, které již podaly návrhy projektů
do ISTA obdrží od TA ČR informační email s podrobnými instrukcemi, jaké kroky je třeba uskutečnit pro úspěšné opětovné podání návrhu projektu.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 20. února v 9:00 hodin a končí dnem 2. dubna 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k 2. VS programu TREND
Příloha č. 1 – Osnova představení projektu
Příloha č. 2 – Vzorová osnova marketingové studie
Příloha č. 3 – Vzorová tabulka ekonomických přínosů

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení hlavního uchazeče
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant.

Doplňující dokumentace

Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2. VS programu TREND
Oblasti inteligentní specializace v České republice – RIS3 v 2. VS programu TREND
Klíčové technologie pro země EU – KETs v 2. VS programu TREND
Pravidla pro publicitu

Příručky

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků
ISTA – příručka pro uchazeče pro 2. VS programu TREND

Výše je zveřejněna Zadávací dokumentace a dokumenty spojené s vyhlášením, ve kterých najdete informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení.

Máte dotaz? Dotazy můžete podávat prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí).

TA ČR dále informuje, že do 2. veřejné soutěže Programu TREND nebudou přijaty  takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2016, 2017, 2018); 
  • splňují definici podniku v obtížích.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím posílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.