Vyhlášení 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 29. června 2022 šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „veřejná soutěž”).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení šesté veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1
Operativní výzkum ve veřejném zájmu(PP1)
Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí(PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. června 2022 v 9:00 hodin a končí dnem 14. září 2022 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

Pro uchazeče 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život budeme pořádat online informační seminář, který proběhne 18. července 2022 od 10:30 hod. V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále budou uchazečům sděleny informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Pro účast na webináři vyplňte prosím formulář zde. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Váš dotaz bude zodpovězen na konci online semináře.

Máte dotaz? Můžete ho položit prostřednictvím HELPDESK. Nejdříve se však podívejte do často kladených dotazů (databáze znalostí). Můžete se obrátit také na regionální zástupce TA ČR.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2018, 2019 a 2020); 
  • splňují definici podniku v obtížích;
  • nebudou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 14. 9. 2022;
  • nesplní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Pozn. Všechny dokumenty zveřejněné v den vyhlášení veřejné soutěže jsou považovány za součást zadávací dokumentace.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ TA ČR

V rámci eliminace korupčních vlivů během veřejných soutěží a veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích žádá všechny uchazeče, aby jí neprodleně informovali o jakékoliv byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Oznámení prosím zasílejte na adresu protikorupci@tacr.cz.

DOKUMENTY SPOJENÉ S 6. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – aktualizace ke dni 14. 7. 2022

Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle – aktualizace ke dni 14. 7. 2022

Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

Příloha č. 3 – Otevřený přístup k výstupům/výsledkům

Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ v podprogramu 2

Příloha č. 5  – Aplikační garant v podprogramu 1

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky

Smlouva o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Čestné prohlášení uchazeče / Sworn statement of the applicant

Formulář pro druh výsledku NmetS 

Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků – MŽP

Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků – obecné

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život 

Plán správy dat – TA ČR

Plán správy dat – Horizont Evropa

Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům 

Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek (verze č. 7)

Pravidla pro publicitu 

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele