Program Prostředí pro život, PP1 a PP2: Vyhlášení 7. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „veřejná soutěž”).

Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Sedmá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1
Operativní výzkum ve veřejném zájmu
(PP1)
Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

(PP2)

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. července 2023 v 9:00 hodin a končí dnem 13. září 2023 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hodin – je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.

Pro uchazeče 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 25. července 2023 od 10:00 hod. V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace). Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2019, 2020, 2021); 
  • nenaplňují definici podniku v obtížích; 
  • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 13. 9. 2023;
  • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Podprogram 1: Informace k zasílání žádostí o aplikační garantství
Uchazeč si nejprve zvolí jeden prioritní výzkumný cíl („PVC”) dle zaměření návrhu projektu a tím je zároveň určena kontaktní osoba, která doporučí, jaký aplikační garant je vhodný pro návrh projektu. Uchazeč zasílá žádost o aplikační garantství na kontaktní osobou uvedenou u daného PVC. V příloze č. 1 zadávací dokumentace jsou uvedeny PVC spolu se seznamem kontaktních osob.
Doporučujeme zaslat spolu se žádostí o aplikační garantství i návrh „Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků“ spolu s anotací projektu. V samotné anotaci shrňte své předběžné představy o cílech projektu, o předpokládaných výsledcích, o přibližné době a nákladech řešení, o případných spolupracujících subjektech a o klíčových osobách řešitelského týmu. Nemusíte duplikovat údaje z žádosti o aplikační garantství. Doplňte a rozveďte informace tak, aby z této anotace získal potenciální aplikační garant základní a ucelenou, byť jen přibližnou představu o projektu a jeho užitečnosti pro svou činnost.
Své žádosti zasílejte do 24. srpna 2023, po tomto termínu již není možné garantovat jejich vyřízení.

ELIMINACE KORUPČNÍCH VLIVŮ

TA ČR v rámci eliminace korupčních vlivů během veřejné soutěže žádá všechny uchazeče, aby neprodleně informovali o jakékoliv, byť domnělé korupční aktivitě, o které se dozví. Oznámení spolu s vylíčením rozhodných skutečností může TA ČR výrazně ulehčit identifikaci případných korupčních snah a jejich eliminaci. Podněty je možné oznámit dle postupu uvedeného na webových stránkách TA ČR.


DOKUMENTY SPOJENÉ SE 7. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prioritní výzkumné cíle
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces
Příloha č. 3 – Aplikační garant v podprogramu 1
Příloha č. 4 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ v podprogramu 2

Související dokumentace a formuláře

Všeobecné podmínky v7
Smlouva o poskytnutí podpory – aktualizace k 23. 2. 2024
Rozhodnutí o poskytnutí podpory – aktualizace k 23. 2. 2024
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků

Doplňující dokumentace

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního
prostředí – Prostředí pro život

Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům
Plán správy dat – TA ČR
Plán správy dat – Horizont Evropa
Informace o otevřeném přístupu k výsledkům a datům
Výklad podmínek uznatelnosti nákladu dle Všeobecných podmínek verze č. 7 (ze dne 7. 2. 2023)
Karty tematických oblastí RIS3 strategie ČR
Pravidla publicity

Příručky

Obecná příručka pro hodnotitele


Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Zveřejněno dne 12. 7. 2023