VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE GENDER NET PLUS CALL 2017

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 25. 10. 2018 vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy Gender Net Plus Call 2017.

Jedná se o 3. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, které se mohou účastnit pouze uchazeči z České republiky, u kterých byly projekty v rámci mezinárodní výzvy Gender Net Plus Call 2017 doporučeny k podpoře a disponují Decision Letter vydaným konsorciem Gender Net Plus.

Veřejná soutěž je vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentacia souvisejících dokumentech.

Termíny pro zaslání návrhů projektů

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. 10. 2018 a končí dnem 7. 12. 2018 v níže uvedené hodiny:

  1. Začátek soutěžní lhůty (zahájení přípravy a vyplňování návrhů projektů do webového formuláře ve formátu Google Tabulek) je stanoven na 26. 10. 2018 v 9:00:00 hod.
  2. Návrh projektu bude přijímán do 7. 12. 2018 do 16:30:00 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 7. 12. 2018 do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč zašle přes aplikaci helpdesk na www.tacr.cz/hesk/, v kategorii Cofundy, žádost o zaslání formuláře návrhu projektu (přihláška). Každou žádost o zaslání formuláře návrhu projektu TA ČR vyřídí a zájemcům poskytne webový formulář ve formátu Google Tabulek.

Hlavní uchazeč musí vyplnit návrh projektu do webového formuláře ve formátu Google Tabulek. Před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže uchazeč stáhne návrh projektu do formátu MS Excel (.xlsx/xls) a následně musí být do veřejné soutěže podán prostřednictvím datové zprávy z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky TA ČR. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „3. VS programu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017 – národní výzva – akronym projektu“.
Každý hlavní uchazeč musí ze své datové schránky doručit přílohy prokazující způsobilost uchazeče (Čestné prohlášení) do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli „Věc” musí být uvedeno „3. VS programu ZÉTA – Gender Net Plus Call 2017 – národní výzva – prokázání způsobilosti uchazeče – akronym projektu“.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp

DOKUMENTY SPOJENÉ SE 3. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ GENDER NET PLUS CALL 2017

Poskytování informací

Informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím HELPDESK dostupného na internetové adrese www.tacr.cz/heskv souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

Dotazy podané uchazeči v lhůtě kratší než 10 dnů před ukončením soutěžní lhůty, nemusí být zodpovězeny. Lhůta na odpověď je stanovena směrnicí SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory.

Povinnosti účastníků pro přijetí návrhu do veřejné soutěže

Do této veřejné soutěže nebudou přijaty takové návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  1. nezveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku
  2. splňují definici podniku v obtížích

Kontaktní osobou pro národní veřejnou soutěž Gender Net Plus Call 2017 je Iveta Zápařková. (iveta.zaparkova@tacr.cz, 234 611 511)