Vyhodnocení zpětné vazby

Milé hodnotitelky, milí hodnotitelé,

Srdečně děkujeme Vám, kteří jste si udělali čas a vyplnili dotazník, a dali nám tak cennou zpětnou vazbu o spokojenosti se spoluprací s TA ČR. Velice si toho vážíme. Z velkého množství získaných dat bychom se s Vámi dnes rádi podělili o výsledky našeho průzkumu v oblasti hodnocení a vzdělávání.

Ze sledovaného vzorku byla zjištěna převaha v zastoupení hodnotitelů k hodnotitelkám v poměru téměř 3:1. Tato skutečnost reflektuje i reálný poměr počtu našich hodnotitelů vůči hodnotitelkám. Bylo také zjištěno, že dvě třetiny hodnotitelů, kteří vyplnili dotazník, pochází z veřejného sektoru převážně z akademické sféry.

Díky Vašim odpovědím jsme také lépe porozuměli Vaší časové přípravě na vypracování jednoho posudku. Ta se v průměru pohybuje kolem osmi hodin, většinou rozprostřených do několika dnů. Tato informace nám pomůže k lepšímu přiřazování hodnocení a jako podklad pro vyhodnocování kvality vypracovaných posudků.

Téměř 70 % z dotázaných využilo v minulosti možnost vzdělávat se jako hodnotitel, ať už ve formě účasti na školení či semináři. Toto číslo nás těší, ovšem v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb se budeme snažit, aby Váš zájem o vzdělávání byl do budoucna ještě větší.

Více jak polovina námi oslovených hodnotitelů by se ráda zúčastnila vzdělávání v hodnotitelské činnosti. Dle odpovědí by se vzdělávání mělo převážně týkat metodiky hodnocení tzn. sladění škály, přístupu, podrobnosti a rozsahu posudků. Také byla vznesena prosba, aby součástí takto zaměřeného vzdělávání byly i případové studie.

Dále by se hodnotitelé rádi zúčastnili vzdělávání zaměřeného na — specifika jednotlivých programů, odborná témata spojená s konkrétními programy, zvyšování odbornosti, právní pravidla týkající se oblastí hodnocení a zhodnocení ekonomických aspektů projektu.

Většina dotázaných hodnotitelů (96, 3 %) je spokojena s podklady pro hodnocení a s celkovou spoluprací s TA ČR. Tři čtvrtiny dotázaných má všechny potřebné informace k hodnocení. Dle některých hodnotitelů by mohli být podklady stručnější, obsahovat více příkladů a být ve formě videí či prezentací.

Část hodnotitelů uvedla následující podněty ke změně — zlepšení zpětné vazby z naší strany, větší zapojení hodnotitelů do hodnoticího procesu,  diskuze a větší spolupráce mezi hodnotiteli, delší lhůty na přijetí a vypracování posudků, větší pozornost na věcnou část projektů při jejich hodnocení, zvýšení objemu financí na projekty a s tím spojené zvýšení odměn za vypracování posudků a v neposlední řadě také zjednodušení činností a postupů.

Všechny podněty vyhodnocujeme a hledáme cesty k jejich implementaci.