Vysvětlení pojmů dosažení a realizace výsledku

Termín dosažení

Výsledku je zpravidla dosaženo v době řešení projektu. Za dosažený výsledek lze považovat takový výsledek, který splní jemu příslušnou definici dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Např.

  • u výsledku druhu „ P“ patent musí být do termínu dosažení udělena patentová listina,
  • u výsledku druhu „N“ certifikovaná metodika musí být do termínu dosažení metodika certifikována a TA ČR doručeno potvrzení o certifikaci.

Dosažení výsledku musí předcházet řešení projektu, jinak se nejedná o výsledky VaVaI. Řešení projektu musí být chápáno jako souhrn činností řešitele vedoucích k dosažení výsledků.

Termín realizace (implementace)

Výsledek je realizován/implementován do praxe zpravidla po ukončení řešení. Není vyloučeno, že výsledek je realizován/implementován již v době řešení projektu.