Program SIGMA: vyhlášení národní výzvy dílčí cíl 4: Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020 - 09/2022 (výzva pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni)

Od 30. 9. do 30. 10. 2022 je otevřena 1. výzva Technologické agentury ČR pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni s názvem 1. výzva Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020. Tato výzva bude vyhlášena v rámci Programu SIGMA dílčího cíle 4 Mezinárodní spolupráce a financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Výzva bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR a kteří obdrželi Seal of Excellence Evropské komise v nástroji EIC Accelerator Pilot v uzávěrkách (tzv. cut-off dates) roku 2020, konkrétně v uzávěrkách:

  • 8. ledna 2020,
  • 18. března 2020,
  • 7. října 2020.

Cílem této výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi a podporovány aktivit napomáhajících dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podmínky pro zapojení do výzvy vycházejí z Programu SIGMA a Národního plánu obnovy. Celková finanční částka podpory na výzvu je 200 000 000 Kč, z toho maximálně 25 000 000 Kč na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory projektu je 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy, včetně informací o způsobu a kritériích výběru projektů k podpoře, naleznete v dokumentu “Podmínky zapojení do 1. výzvy SoE EIC Accelerator Pilot 2020”, který naleznete spolu s dalšími dokumenty v sekci „Dokumenty„.