Národní výzva - Dílčí cíl 4: Seal of Excellence - EIC Accelerator Pilot 2020 - 09/2022

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
Listopad 2022
Alokace
200 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
Malý nebo střední podnik - držitelé SoE EIC Accelerator Pilot 2020
Lhůta pro podání návrhů projektů
30. 9. 2022 - 30. 10. 2022

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Parametry pro uchazeče
Podmínky pro zapojení do výzvy pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni – aktualizováno 14. 10. 2022
Všeobecné podmínky v7
Povinné přílohy uchazeče

Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant
VZOR TA CR Application Form pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni
Formulář pro druh výsledku Nmet (2022)
Doplňující dokumenty

Pravidla pro publicitu
Smlouva o poskytnutí podpory pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni
Program SIGMA
Nařízení Komise
Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací – Definice druhů výsledků
Příručka pro odborné hodnotitele

Metodické pokyny pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026


Od 30. 9. do 30. 10. 2022 je otevřena 1. výzva Technologické agentury ČR pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni s názvem 1. výzva Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020. Tato výzva bude vyhlášena v rámci Programu SIGMA dílčího cíle 4 Mezinárodní spolupráce a financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Výzva bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR a kteří obdrželi Seal of Excellence Evropské komise v nástroji EIC Accelerator Pilot v uzávěrkách (tzv. cut-off dates) roku 2020, konkrétně v uzávěrkách:

  • 8. ledna 2020,
  • 18. března 2020,
  • 7. října 2020.

Cílem této výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi a podporovány aktivit napomáhajících dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podmínky pro zapojení do výzvy vycházejí z programu SIGMA a Národního plánu obnovy. Celková finanční částka podpory na výzvu je 200 000 000 Kč, z toho maximálně 25 000 000 Kč na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory projektu je 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.
Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy, včetně informací o způsobu a kritériích výběru projektů k podpoře, naleznete v dokumentu “Podmínky zapojení do 1. výzvy SoE EIC Accelerator Pilot 2020”, který naleznete spolu s dalšími dokumenty v sekci “Dokumenty”.

Novinky

Program SIGMA: Výsledky národní výzvy dílčí cíl 4: Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020 - 09/2022 (výzva pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni)
24. 11. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení návrhů projektů podaných do Národní výzvy - Dílčí cíl 4:…
Program SIGMA: vyhlášení národní výzvy dílčí cíl 4: Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020 - 09/2022 (výzva pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni)
30. 9. 2022
- Od 30. 9. do 30. 10. 2022 je otevřena 1. výzva Technologické agentury ČR pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni s názvem 1. výzva Seal of…