APLIKAČNÍ GARANT VE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) vzhledem k velkému počtu dotazů v aplikaci HELPdesk upřesňuje podmínky účasti aplikačního garanta v projektech podávaných do 2. veřejné soutěže programu ÉTA.

Ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA je nutné naplnit roli tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby byl výsledek řešení projektu využitelný a následně i využívaný v praxi. Aplikační garant vstupuje do návrhu projektu jak ve fázi jeho přípravy, tak v průběhu realizace projektu i po jeho skončení v rámci implementace hlavních výstupů/výsledků projektu v praxi. Aplikační garant v projektu může být orgánem státní správy či samosprávy nebo právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou, která musí mít sídlo v České republice.

Aplikační garant může být interní, pokud náleží mezi uchazeče nebo externí, pokud nenáleží mezi uchazeče.

  1. Interní aplikační garant
    Jedná se o subjekt, který náleží mezi uchazeče (výzkumné organizace, podniky a nebo další právnické osoby, kterými jsou pro 2. veřejnou soutěž územní samosprávné celky a nebo právnické osoby, jichž se ÚSC účastní́ v roli zakladatelů bez účasti jiných subjektů).
    V případě, že aplikačním garantem bude podnik, musí být uchazečem projektu, a tedy vystupovat vždy jako interní aplikační garant. Podnikem se rozumí dle přílohy č. I Nařízení jakýkoliv subjekt, který vykonává hospodářskou činnost. Výkonem hospodářské činnosti může být i jakýkoliv vstup na trh s nabídkou zboží i služeb. Je tedy na zvážení uchazeče, zda naplňuje definici podniku či nikoliv. Pokud definici podniku naplní, může se hlásit pouze jako interní aplikační garant. Pokud nenaplňuje definici podniku, je možné uvést jeho roli v projektu jako externí aplikační garant. V případě pochybností se doporučuje přiklonit k naplnění definice podniku, a s uchazečem tedy nadále pracovat jako s podnikem.
  2. Externí aplikační garant
    Nepatří-li subjekt plnící roli aplikačního garanta mezi zadávací dokumentací povolené uchazeče o podporu, vystupuje v projektu jako externí aplikační garant. Externě však mohou vystupovat i výzkumné organizace a další právnické osoby.

Externí aplikační garant má povinnost doložit způsob a míru svého zapojení v návaznosti na cíle projektu a zájem o využívání hlavního výstupu projektu formou povinné přílohy dle bodu 3.5.1 odst. 10 Zadávací dokumentace. Na externí aplikační garanty nelze uplatňovat náklady vzniklé v souvislosti s řešením projektu.

aplikacni garant