Archiv: 1.VS, PP1 Programu GAMA

Poprvé v ČR: Výzkumné organizace si za státní dotaci samy rozhodnou, které jejich výsledky mají šanci uspět na trhu

Technologická agentura České republiky (TA ČR) dnes vyhlásila výsledky první veřejné soutěže v programu GAMA. Vůbec poprvé v historii ČR díky tomu výzkumné organizace dostanou dotaci od státu na otestování, které z jejich nápadů mají šanci prosadit se v praxi.

Celkem bylo do soutěže přijato 31 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 28 návrhů a podpořeno jich bude 10. „Mám velkou radost ze zájmu výzkumných organizací o tento program,“ uvedla Rut Bízková, předsedkyně TA ČR. „Svědčí to o tom, že jsme na dobré cestě. Výzkumným organizacím záleží na tom, aby výsledky výzkumu jejich pracovníků byly pro společnost užitečné. Mělo by se však pamatovat i na to, aby pracovník, který něco vymyslí, měl řádný podíl na tom, co “jeho” organizace utrží za výsledky jeho výzkumu.“

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA je rozdělen na dva podprogramy, přičemž první veřejná soutěž byla vyhlášena pouze v podprogramu 1. Ten pomáhá ověřit, zda je výsledek výzkumu provedeného ve výzkumné organizaci využitelný v praxi. Většinou jde o výsledky, které vznikly při řešení výzkumných úkolů neplánovaně, často jde o nové nápady studentů či mladých vědeckých pracovníků. V kompetenci výzkumné organizace je přitom celý proces od vyhledávání vhodných výsledků výzkumu, přes ochranu duševního vlastnictví, až po nabídku výsledků aplikační sféře a rozdělení případných výnosů.

Při posuzování návrhů tak TA ČR nehodnotila věcný obsah výzkumu, ale to, zda sama výzkumná organizace má vhodný systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a ustanoveny takové vnitřní orgány, které budou schopny posoudit (následně kontrolovat a vyhodnotit), zda je jim navrhován k podpoře projekt, který bude mít výsledek uplatnitelný v praxi. Není to tedy TA ČR, kdo rozhoduje, jaký projekt přinese výsledky, ale snaží se o to sama výzkumná organizace, například vysoká škola, ústav AV ČR apod.

Tento přístup, v angličtině nazývaný „proof of concept“, je tímto způsobem v Česku vůbec poprvé v historii podpořen státními financemi. Pro vlastní posuzování už mají výzkumné organizace k dispozici metodiku z fondů Evropské unie (program OP VK řízený MŠMT) známou jako EF-TRANS (efektivní transfer znalostí). Díky programu GAMA Technologické agentury ČR ji teď mohou použít a ověřit, zda opravdu funguje.

Program GAMA ovšem může fungovat i jako pilotní ověření pro daleko větší program stejného zaměření (vytvoření tzv. pre-seed fondu), jenž bude podpořen z evropských fondů v rámci připravovaného operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Z hlediska objemu financí byly v první soutěži programu GAMA podpořeny spíše malé až střední projekty, jeden projekt mohl být podpořen maximálně do výše 21 milionů Kč. Pro první rok řešení (tzn. 2014) bylo úspěšným žadatelům vyhrazeno 15 milionů Kč, zároveň jim ale bylo umožněno zahájit řešení projektu až od ledna 2015 (bez krácení celkové dotace). Někteří z nich tuto příležitost využili a z toho důvodu TA ČR nepodpoří tolik projektů, kolik by rozpočet alokovaný na rok 2014 umožňoval. V roce 2015 totiž dojde k součtu závazků projektů financovaných jak od července 2014, tak i ledna 2015.

Technologická agentura ČR doufá, že konečně nastává doba, kdy se bude ve větší míře dařit úspěšně zhodnocovat výsledky výzkumu a vývoje v České republice. O účast na hodnocení projektů v programu GAMA a rozhodování o nich totiž projevila zájem řada českých bank, které hledají příležitosti k investicím do inovativních řešení. „Základní myšlenka programu GAMA, tedy posílení odpovědnosti příjemce dotací na tom, jaký přinesou užitek, je podle mne zcela zásadní a pro další zvýšení efektivity státní podpory nesmírně prospěšná. Jde sice o první, poměrně malý krok, ale doufám, že svým způsobem přelomový. Představuje totiž posun od formálního přístupu, neorientovaného na výsledek, k důrazu na nastavení systému s cílem dosažení jasných a úspěšných výsledků.,“ říká člen Rady programu Luděk Niedermayer, renomovaný ekonom, poslanec Evropského parlamentu a bývalý a viceguvernér ČNB.


Umožnění uchazečům seznámit se s výsledky hodnocení návrhů projektů

Technologická agentura České republiky tímto informuje, že dne 4. července 2014 byly automaticky zpřístupněny posudky ve veřejné soutěži, souhrnná hodnoticí zpráva a doporučení odborného poradního orgánu k návrhům projektů podaných do první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA . Tyto dokumenty jsou dostupné v aplikaci na stránkách vyzvy.tacr.cz, a to pod přihlašovacím jménem a heslem osoby, která návrh projektu v elektronické aplikaci pro podávání návrhů projektů zakládala.


VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU GAMA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA, podprogramu 1, vyhlášené dne 30. ledna 2014.

Po ukončení soutěžní lhůty (19. 3. 2014) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo Technologické agentury České republiky dne 17. 4. 2014 schválilo Komisí předložené výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 28 návrhů projektů z celkového počtu 31 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA


SEMINÁŘE K 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU GAMA PODPROGRAM 1

Technologická agentura ČR pořádá semináře k 1. veřejné soutěži programu GAMA podprogram 1. Semináře se uskuteční 4. března 2014 v Brně a 5. března 2014 v Praze.

Registrační formulář a pozvánku naleznete zde: Brno / Praha
Kapacita seminářů je vyčerpána, děkujeme za váš zájem.
Prezentaci ze semináře můžete stáhnout zde.


VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU GAMA, PODPROGRAM 1

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. ledna 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen Program GAMA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat Potvrzení podání návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče.V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA – NÁVRH PROJEKTU“ a dále doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele. V náležitosti zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program GAMA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. 1. 2014 a končí dnem 19. 3. 2014 v níže uvedené hodiny:

  1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS VaVaI TA ČR do 16:30:00 hod.
  2. Potvrzení podání návrhu projektu bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.
  3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.
Elektronická přihláška: vyzvy.tacr.cz

Přílohy:


Oznámení o vyhlášení 1. veřejné soutěže programu GAMA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že 1. veřejná soutěž podprogramu 1 programu GAMA bude vyhlášena dne 30. ledna 2014. Více informací k vyhlašované veřejné soutěži, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude zveřejněno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.