Clean Energy Transition (CET) Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti čisté energetiky je otevřena

Od 20. 9. 2023 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2023. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 22. 11. 2023, 14:00 SEČ.

Výzva Partnerství CET Call 2023, kterou vyhlašuje strategická síť JPP SES, je zaměřena na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie). Jejím cílem je přispět k záměru EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Partnerství vytvořilo v rámci této výzvy 7 tematických konfigurací, tzv. “Transition Initiatives” (TRIs) umožňující partnerům – více než 50 partnerů z 30 zemí světa – spolupracovat na konkrétních strategických výzvách. Čeští uchazeči se budou moci zapojit do následujících čtyř tematických konfigurací a příslušných sedmi subtematických “Call Modules”, které budou disponovat vlastním ranking listem i evaluačním mechanismem. Tyto Call Modules tak představují jednotlivá “témata výzvy”, do kterých mají uchazeči přihlásit své mezinárodní projekty:

TRI 1: Net-zero emissions energy system

  • Call Module 1: Direct current (DC) technologies for power networks 
  • Call Module 2: Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration 

TRI 3: Storage technologies, renewable fuels and CCU/CCS

  • Call Module 4: Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS)
  • Call Module 5: Hydrogen and renewable fuels

TRI 5: Regional energy systems 

  • Call Module 8: Integrated regional energy systems

TRI 7: Built environment 

  • Call Module 10A: R&I for clean energy integration in the built environment (ROA)
  • Call Module 10B:  R&I for clean energy integration in the built environment (IOA)

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (gestor pro TRI 1, 3 a 5) a Ministerstvem životního prostředí (gestor pro TRI 7). Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu SIGMA. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 760 000 EUR. Maximální finanční částka podpory na projekt je 175 000 EUR. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Projekty do jednotlivých Call Modulů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří nezávislých způsobilých partnerů (independent legal entities) z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě dva členské státy EU nebo přidružené země Horizon Europe).

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (FIO, SPW), Česko (TA ČR), Dánsko (EUDP, IFD), Estonsko (ETAg, MKM), Finsko (BF), Francie (ANR, ADEME, RPL – Pays de la Loire), Indie (DST), Irsko (GSI, SEAI), Island (RANNIS), Itálie (MUR, MiSE), Izrael (MoE), Kanada (ERA), Kypr (RIF), Litva (ENMIN), Lotyšsko (LZP), Maďarsko (NKFIH), Malta (MCST), Německo (BMWK, MWIDE, SMWK – Saxony), Nizozemsko (NWO, RVO), Norsko (RCN), Polsko (NCBR), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRI), Skotsko (SE), Španělsko (AEI, EVE, FICYT, CDTI, EUSKADI, SODERCAN), Švédsko (SWEA), Švýcarsko (DETEC, SNSF), Tunisko (MHESR), Turecko (TUBITAK), USA (DOE)

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 20. 9. 2023

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Čeští uchazeči musí splňovat tato mezinárodní pravidla výzvy a měli by tak věnovat zvýšenou pozornost jednotlivým Call Module Proposalům (jednotlivým „Call textům“), které určují jaký typ uchazeče (člen projektového konsorcia) je pro jednotlivý Call Module způsobilý. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z Programu SIGMA.

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy se dočtete v Podmínkách zapojení českého uchazeče do výzvy Clean Energy Transition (CET) Call 2023 (dříve Příručka pro uchazeče), která bude spolu s dalšími dokumenty zde v sekci “Dokumenty”.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.cetpartnership.eu