Další podpora pro ukrajinské akademiky, vědce a studenty

V souvislosti s prohlášením Agentury k začlenění Ukrajinek a Ukrajinců z akademického prostředí do řešitelských týmů pokračujeme v podpoře. Předsednictvo Technologické agentury ČR schválilo druhé kolo podpory zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů z řad akademiků, vědců a studentů do realizovaných projektů TA ČR.

Podmínky pro zapojení se do 2. kola podpory:

  • celková alokace na změny projektů ve výši maximálně 5 milionů Kč;
  • příjemci podpory, kteří mají zájem této podpory na navýšení svých projektů využít, musí podat žádost o změnu do 15. 10. 2022;
  • žádat o podporu mohou příjemci účelové podpory, kteří mají uzavřenou Smlouvu o poskytnutí podpory s TA ČR a mají možnost rozšířit svůj řešitelský tým o kolegyně a kolegy, případně studentky a studenty z Ukrajiny, nebo úspěšní uchazeči, kteří byli vybráni k podpoře a nyní jsou v procesu podepisování Smluv o poskytnutí podpory s TA ČR; výjimku tvoří příjemci z programu KAPPA: po předběžné konzultaci s Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu by příjemci museli podat nový projekt, který by splňoval jak právní rámec VaVaI v ČR, tak právní rámec Fondů EHP a Norska;
  • uznatelnými náklady budou osobní náklady na ukrajinské pracovnice a pracovníky, kteří rozšíří řešitelský tým projektu, případně stipendia studentek a studentů;
  • hodnocení změn bude realizováno dle SME-07 Změnové řízení, kategorie B, bez nutnosti odborného posudku zpravodaje;

Povinné přílohy:

  • návrh pracovní smlouvy, DPP/DPČ
  • tabulka s rozložením celkových uznaných nákladů a podpory projektu po změně
  • strukturovaný životopis

Současně vyzýváme řešitele projektů o zvážení rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci realizovaných projektů a jejich stávajících rozpočtů. Tento krok nepodléhá schválení poskytovatele. Řešitelé projektů jednoduše popíší rozšíření řešitelského týmu v Průběžné či Závěrečné zprávě o řešení projektu za rok 2022. Rovněž apelujeme na uchazeče v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zapojit ukrajinské kolegy a kolegyně do řešitelských týmů v nově navrhovaných projektech.