DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 8. dubna 2020.

  • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře,
    ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 227 návrhů projektů, 216 návrhů projektů postoupilo do dalšího hodnocení a z nich je podpořeno celkem 32 návrhů projektů, což znamená 15% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).


Kde TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, platí pro uchazeče těchto návrhů projektů následující: 

1. Předložit údaje o hlavním uchazeči a dalších účastnících u osob, které vykonávají funkci jejich statutárních orgánů, nebo jsou jeho členy, zasláním do datové schránky jednotlivě za každého uchazeče: 

2. Doručit dvě podepsaná paré smlouvy o poskytnutí podpory včetně závazných parametrů v listinné podobě

3. Doložit další skutečnosti stanovené v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.


O výše uvedených skutečnostech budou hlavní uchazeči písemně informováni v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. 

Zde je k dispozici podrobný návod k podepisování smluv o poskytnutí podpory. Další dotazy a návody k dokládání skutečností před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, jako např. jak zaslat Výpis z rejstříku trestů, naleznete v často kladených dotazech. Otázky, na které nenajdete odpovědi v často kladených dotazech směřujte na Helpdesk.

Při tvorbě smlouvy o účasti na řešení projektu či doložení rozdělení práv a přístupu k výsledkům projektu ve smlouvě mezi uchazeči můžete využít článek na našich webových stránkách IPR ochrana vlastnictví, kde najdete i dokumenty, ve kterých jsou uvedeny principy tvorby těchto smluv.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během následujících dní (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí TA ČR není možné se odvolat, hlavní uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR
dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné soutěži.

  • Zveřejněno 30. 11. 2020