Kontrolní rada

OBECNÉ INFORMACE
Kontrolní rada TA ČR je kontrolním orgánem Technologické agentury. Kontrolní rada má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Členství v kontrolní radě je nezastupitelné
a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech TA ČR. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu o její činnosti. Členům kontrolní rady může být přiznána za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Poslanecká sněmovna.

Členy Kontrolní rady (KR) TA ČR jsou:


Kontrolní rada zejména:

 • kontroluje rozdělování finančních prostředků Technologické agentury,
 • kontroluje hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura příslušnost hospodaření,
 • projednává stížnosti na postup Technologické agentury při hodnocení návrhů programových projektů,
 • předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti,
 • předkládá svá stanoviska předsednictvu; stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro předsednictvo závazná,
 • schvaluje jednací řád kontrolní rady.

Kontrolní rada je oprávněna si při kontrole finančních prostředků TA ČR vyžádat nezávislý audit.


Historie jmenování členů KR TA ČR:

S účinností od 19. dubna 2024 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • JUDr. Martin Kobert

S účinností od 1. března 2024 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

S účinností od 18. dubna 2023 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováni:

 • RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

S účinností od 12. ledna 2023 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • PhDr. Kamil Galuščák, Ph.D.

S účinností od 16. listopadu 2022 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D., LL.M., MSc., MBA

S účinností od 28. dubna 2022 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

S účinností od 8. července 2021 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • Ing. Leoš Horníček, Ph.D.

S účinností od 12. února 2020 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • JUDr. Martin Kobert

S účinností od 27. listopadu 2019 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

S účinností od 25. září 2019 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenován:

 • prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

S účinností od 17. dubna 2019 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováni:

 • prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.
 • Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

S účinností od 11. dubna 2019 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováni:

 • prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.
 • doc. RNDr. Anna Putnová, PhD., MBA
 • Mgr. Martin Wichterle

S účinností od 21. října 2015 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenováni:

 • prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
 • prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

S účinností od 1. dubna 2015 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenováni:

 • Ing. Zbyněk Frolík
 • prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
 • doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

S účinností od 24. září 2014 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR  jmenovány:

 • prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
 • Ing. Jana Stávková, CSc.

S účinností od 23. března 2011 byli Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jmenováni:

 • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. – předseda KR
 • Ing. Milan Holl, CSc. – místopředseda KR
 • prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
 • RNDr. Karel Novák
 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
 • Mgr. Michal Šedivý
 • prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
 • Ing. CSc., Jan Zábský, MBA

DOKUMENTY