Konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby: TIRXMD041 ,,Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty"

Dne 1. února 2021 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MD k projektu TIRXMD041 s názvem ,,Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště
3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty“.

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cíl projektu (prostřednictvím jeho výstupů) spočívá v:

podrobném analytickém vyhodnocení dostupných informací k řešení polopřirozeného nebo umělého obnovení a rozšíření přírodního stanoviště 3270 (bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.) v rámci soustavy Natura 2000. Tyto informace, potažmo data, týkající se různých faktorů daného prostředí, pak budou implementovány do matematického modelu za účelem zasazení poznatků do podmínek Dolního Labe. Cílem je získání takového stupně poznání, který by umožňoval realizaci a cílené rozšíření přírodního stanoviště 3270 jako kompenzačních opatření za konkrétních podmínek daného prostředí, resp. českého Labe.

Pro realizaci a cílené rozšíření tohoto stanoviště budou vytvořeny návrhy (metodiky) antropogenních zásahů jak pro správce vodního toku
či investory zaměřené na podporu zlepšení ekologického stavu vodního útvaru, tak pro orgány ochrany přírody z pohledu zlepšování stavu předmětu ochrany soustavy Natura 2000 a jeho managementových opatření. Stejně tak budou výstupy implementovány do problematiky plánování v oblasti vod a hodnocení ekologického stavu vodních útvarů povrchových vod.

Nutnost doplnění znalostních nedostatků k výše popsané problematice umělého vytvoření a rozšíření stanoviště 3270 je vyvolána potřebou nalezení synergie různých aktivit využívání prostředí (správa vodního toku, ochrana přírody, správa vodní cesty, plánování v oblasti vod) a návrhu kompenzačních opatření potenciálně významného negativního vlivu záměru Plavební stupeň Děčín.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace ovlivnit aktivními dotazy a diskusí na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE 

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním. Po proběhlé konzultaci zde najdete její zápis a prezentaci.